W tym roku „Tłu­sty Czwar­tek” obcho­dzi­li­śmy 23 lute­go. Dzie­ci pozna­ły tra­dy­cję i obrzę­dy zwią­za­ne z „Tłu­stym Czwart­kiem”, dowie­dzia­ły się co ozna­cza­ją poję­cia: „tłu­sty czwar­tek” „ostat­ki”, „zapu­sty”.Wię­cej →

Bal kar­na­wa­ło­wy dla  przed­szko­la­ków to dzień nie­zwy­kły, czę­sto wycze­ki­wa­ny przez wie­le tygo­dni. Jest atrak­cją bar­dzo lubia­ną przez dzie­ci, dostar­cza­ją­cą im wie­lu prze­żyć i rado­ściWię­cej →

Tego dnia obcho­dzi­li­śmy w naszym Przed­szko­lu nie­ty­po­we świę­to – „Świę­to Kota”. Z tej oka­zji wszyst­kie dzie­ci zamie­ni­ły się tego dnia w kocia­ki dory­so­wu­jąc sobie wąsy i  noski, czy przy­cze­pia­jącWię­cej →

Walen­tyn­ki  to oka­zja do oka­zy­wa­nia sobie uczuć. Jest to dzień, w któ­rym obda­ro­wu­je­my się pre­zen­ci­kiem, kart­ką czy liści­kiem. Ten dzień skła­nia nas do oka­za­nia uko­cha­nej oso­bieWię­cej →