JADŁOSPIS 1400 Kcal/dziennie

DZIEŃ ŚNIADANIE (20–25%) OBIAD (30–35%)   PODWIECZOREK (15%)
    ZUPA II DANIE
Ponie­dzia­łek
13-01-2020
Her­ba­ta mię­to­wa (250 ml), masło (10g), pie­czy­wo pszenne/żytnie (60g), szyn­ka wie­przo­wa (30g), pasta jajecz­na (20g). Warzy­wa na pie­czy­wo: sała­ta, rzod­kiew­ki, kieł­ki i szczy­pio­rek. Zupa krup­nik z ziem­nia­ka­mi, posy­pa­na natką pie­trusz­ki. (250 ml)
(seler, jęcz­mień)
Nale­śni­ki z serem, pola­ne jogur­tem z czar­ną porzecz­ką – 2 szt. Kom­pot (250 ml)


(psze­ni­ca, ser twa­ro­go­wy, miód)
Her­ba­ta owo­co­wa (250 ml)
Rogal maśla­ny z masłem i mio­dem – 1 por­cja Man­da­ryn­ka. (psze­ni­ca)
Wto­rek
14-01-2020
Musli tro­pi­kal­ne na mle­ku (250 ml), masło (5g) pie­czy­wo pszenne/graham (30g), filet wędzo­ny z kur­cza­ka (30g). Warzy­wa na pie­czy­wo: sała­ta, pomi­dor, szczy­pio­rek.
(psze­ni­ca, żyto, owies)
Zupa pomi­do­ro­wa z maka­ro­nem, posy­pa­na natką pie­trusz­ki. (250 ml)

(seler, śmie­ta­na, psze­ni­ca jaj­ko)
Kotlet scha­bo­wy w panier­ce kukurydzianej(100g), ziem­nia­ki puree (100g),surówka z kapu­sty pekiń­skiej (100g). Kom­pot (250 ml)


(jaj­ko)
Her­ba­ta z mię­ty z cytry­ną (250ml) Ryż z jabł­kiem cyna­mo­nem i pra­żo­ny­mi nasio­na­mi sło­necz­ni­ka 1 por­cja

(jogurt)
Śro­da
15-01-2020
Stół szwedz­ki Her­ba­ta owo­co­wa, pie­czy­wo pszen­ne, masło, papry­karz ryb­ny, ser żół­ty, miks sałat, ogó­rek kiszo­ny, kieł­ki rzod­kie­wek. Zupa z socze­wi­cy z mię­sem dro­bio­wym z ziem­nia­ka­miz świe­żym tymian­kiem (250 ml)
(seler)
Pie­ro­gi leni­we z masłem (200g), surów­ka z mar­chwi i jabł­ka (100g). Kom­pot (250g)
Kiwi
(psze­ni­ca, ser twa­ro­go­wy)
Her­ba­ta z rumian­ku (250 ml)
Gra­no­la z budy­niem cze­ko­la­do­wym i mali­na­mi – 1porcja (wyrób wła­sny)
(miód, mle­ko, psze­ni­ca, owies, jęcz­mień)
Czwar­tek
16-01-2020
Her­ba­ta z mię­ty z cytryną(250ml), pie­czy­wo pszenne/żytnie (60g), masło (10g), pasta z sera twa­ro­go­we­go i ogór­ka ze świe­żą bazylią(20g), kra­kow­ska sucha (30g). Warzy­wa na chleb: sała­ta, ogó­rek, szczy­pio­rek. Zupa ryżan­ka, posy­pa­na natką pie­trusz­ki (250 ml)
(seler)
Spa­ghet­ti Bolo­gne­se (250g),ogórek kiszo­ny. Kom­pot (250 ml)
Jabł­ko

(psze­ni­ca, jaj­ko)
Sok owo­co­wy (100% soku), kanap­ki z pie­czy­wa pszen­ne­go, masło, świe­ży szpi­nak, pla­ster goto­wa­ne­go bura­ka, szyn­ka dro­bio­wa, rzod­kiew­ki, kieł­ki.
Pią­tek
17-01-2020
Płat­ki kuku­ry­dzia­ne na mle­ku (250 ml), masło (5g), pie­czy­wo pszen­ne (30g), ser moz­za­rel­la (20g) Warzy­wa na chleb: sała­ta, pomi­dor, szczy­pio­rek. Zupa jarzy­no­wa z kaszą jagla­ną, posy­pa­na natką pie­trusz­ki (250ml)
(seler)
Kotlet z bro­ku­łów z sosem bar­be­cue (100g), ziem­nia­ki puree z koper­kiem (100g), mar­chew z grosz­kiem (100g). Kom­pot (250g)

(jogurt, psze­ni­ca , jaj­ko)
Her­ba­ta z mię­ty (250ml) Ciast­ko zbo­żo­we – 1 szt. Banan – 1 szt.

(psze­ni­ca, żyto, owies)

Pogru­bio­na czcion­ka ozna­cza aler­ge­ny zgod­nie z roz­po­rzą­dze­niem 1169/2011