Decy­zją Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej wyni­ka­ją­cą z koniecz­no­ści zapo­bie­ga­nia roz­prze­strze­nia­niu się koro­na­wi­ru­sa nasze przed­szko­le będzie zamknię­te do Świąt Wiel­ka­noc­nych.  Jeśli ogól­na sytu­acja będzie sta­bil­na przed­szko­le pono­wi dzia­łal­nośćWię­cej →