Infor­mu­je­my, że od 1 czerw­ca nasze przed­szko­le jest czyn­ne w godz. 7:30–16:30. Dzie­ci przyj­mo­wa­ne są według wcze­śniej­szych pisem­nych dekla­ra­cji Rodzi­ca potwier­dzo­nych przez Dyrek­to­ra.Wię­cej →