Trwa rekru­ta­cja do nasze­go przed­szko­la dla dzie­ci z rocz­ni­ka 2018 (pozo­sta­ły tyl­ko 4 wol­ne miej­sca!) Ponad­to mamy jesz­cze jed­no miej­sce dla dziec­ka z rocz­ni­ka 2017 oraz jed­no dla dziec­ka z rocz­ni­ka 2015.
Zapra­sza­my do nasze­go roz­śpie­wa­ne­go przed­szko­la! Cze­ka­my na Was!!!