ACTIVITIES DURING MARCH (aktyw­no­ści w mar­cu) In March we welco­med spring by giving a gre­at con­cert. The four gro­ups (ldots,  frogs, bees and owls) sang songs andWię­cej →

Dzi­siaj w naszym przed­szko­lu odbył się „Wiel­ki kon­cert wio­sen­ny”, pod­czas któ­re­go przed­szko­la­ki ze wszyst­kich grup z wiel­kim zaan­ga­żo­wa­niem wyko­ny­wa­ły utwo­ry muzycz­ne o tema­ty­ce wio­sen­nej oraz zwią­za­ne z nimi ukła­dyWię­cej →

W dniu 21 mar­ca dzie­ci z nasze­go przed­szko­la świę­to­wa­ły Pierw­szy Dzień Wio­sny. Powi­ta­nie Wio­sny roz­po­czę­ło się od zajęć i zabaw zwią­za­nych z tema­ty­ką pór roku. Dzie­ci dowie­dzia­ły sięWię­cej →

W koń­cu się uda­ło! Co praw­da mia­ło być noco­wa­nie miko­łaj­ko­we, ale osta­tecz­nie było noco­wa­nie wio­sen­ne. Naj­star­sza gru­pa – „Sów­ki“, spę­dzi­ła noc z 18 na 19 mar­caWię­cej →

Tego dnia gru­py: „Psz­czół­ki” oraz „Sów­ki”, po raz kolej­ny (tym razem tram­wa­jem) wybra­ły się z wizy­tą do Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 97. Na dzie­ci cze­ka­ło mnó­stwo atrak­cji,Wię­cej →