Tego dnia gru­py: „Zającz­ki” i „Skrza­ty” wybra­ły się do Teatru na Ostro­wie Tum­skim na przed­sta­wie­nie  pt. „Marze­nia do speł­nie­nia”.Wię­cej →

Dziś nasze przed­szko­la­ki odwie­dzi­ły ani­ma­tor­ki z zespo­łu „Rewe­la­cja”, któ­re wpro­wa­dzi­ły nasze przed­szko­la­ki w świat tań­ca orien­tal­ne­go.Wię­cej →