Ostat­nie wol­ne miej­sca dla 2 dzie­ci z rocz­ni­ka 2018 oraz tyl­ko po jed­nym miej­scu z pozo­sta­łych rocz­ni­ków! Zapra­sza­my do nasze­go roz­śpie­wa­ne­go przed­szko­la! Cze­ka­my na Was!!!Wię­cej →

Tego dnia odby­ły się w naszym przed­szko­lu warsz­ta­ty z Panią Mar­cjan­ną Jeliń­ską, zna­ną też jako „Kozac­ka Skrzy­pacz­ka”, pod­czas któ­rych dzie­ci mia­ły moż­li­wość pozna­nia i naucze­nia się kil­ku daw­nychWię­cej →

Dzi­siaj w naszym przed­szko­lu zago­ści­li muzy­cy z Naro­do­we­go Forum Muzy­ki z opo­wie­ścią muzycz­ną „Nut­ko­lan­dia”. Pod­czas kon­cer­tu przed­szko­la­ki pozna­ły brzmie­nie takich instru­men­tów, jak: wio­lon­cze­la, sak­so­fon, pia­ni­no elek­trycz­ne, per­ku­sja. Spo­tka­nieWię­cej →

Sza­now­ni Rodzi­ce, z oka­zji Świąt Welka­noc­nych życzę Wam dużo zdro­wia, spo­ko­ju, wytrwa­ło­ści i uśmie­chu, oby ten świą­tecz­ny czas był momen­tem wyci­sze­nia i wypo­czyn­ku w zaci­szu domo­we­go ogni­ska. Zmar­twych­wsta­łyWię­cej →

Z oka­zji Mię­dzy­na­ro­do­we­go Dnia Mate­ma­ty­ki oraz nawią­zu­jąc do pla­nu rocz­ne­go nasze­go przed­szko­la Pani Ula przy­go­to­wa­ła spo­tka­nie dla wszyst­kich dzie­ci. Przed­szko­la­ki prze­nio­sły się wraz z „PanemWię­cej →

27 lute­go obcho­dzo­ny jest Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Niedź­wie­dzia Polar­ne­go, Celem akcji jest zwró­ce­nie uwa­gi spo­łe­czeń­stwa na coraz mniej­szą licz­bę rodzą­cych się niedź­wie­dzi, a tak­że ich złe odży­wia­nie.Wię­cej →