Infor­mu­je­my, że mamy ostat­nie wol­ne miej­sca dla dzie­ci z rocz­ni­ka 2019. Zapra­sza­my do nasze­go przed­szko­la! Cze­ka­my na Was!!!Wię­cej →

Dzi­siaj odby­ła się uro­czy­stość zakoń­cze­nia przed­szko­la naj­star­szej gru­py – „Sówek”. Dzie­ci żegna­ły się ze swo­imi pania­mi, całym per­so­ne­lem, a tak­że młod­szy­mi kole­ga­mi i kole­żan­ka­mi. Star­sza­ki poprzez wier­sze,Wię­cej →

Dobra zaba­wa, pogo­da, uśmiech­nię­te twa­rze dzie­ci oraz rodzi­ców to obraz­ki,  któ­re moż­na było zauwa­żyć pod­czas Festy­nu Rodzin­ne­go, któ­ry odbył tego dnia na tere­nie nasze­go przed­szko­la.Wię­cej →

Dzień Dziec­ka! Tyle atrak­cji, że nie wia­do­mo od cze­go zacząć 😃 Na począ­tek były zaba­wy i kon­ku­ren­cje spor­to­we na podwór­ku przy­go­to­wa­ne przez naszych wolon­ta­riu­szy, w trak­cie któ­rychWię­cej →

Mama i Tata to wiel­kie sło­wa, któ­re są syno­ni­mem miło­ści, dobra, cie­pła rodzin­ne­go i  szczę­ścia. Mama i Tata to pierw­sze sło­wa każ­de­go dziec­ka. W dniach 20–27 maja 2022 r. w każ­dej gru­pieWię­cej →

Weso­łe Nut­ki mia­ły dziś wspa­nia­łych gości! Dzie­ci z Przed­szko­la nr 111 we Wro­cła­wiu przy­szły do nas, by zapre­zen­to­wać swo­je inter­pre­ta­cje wier­szy na „Prze­glą­dzie Poezji Wio­sen­nej”. NaszeWię­cej →