Tego dnia, po raz kolej­ny obcho­dzo­ny był w naszym przed­szko­lu Dzień Świę­te­go Mar­ci­na ‑ Later­nen­fest.  Z tej oka­zji, nasi wolon­ta­riu­sze przed­sta­wi­li histo­rię Świę­te­go Mar­ci­na w for­mie teatrzy­ku kukieł­ko­we­go,Wię­cej →

Dziś w przed­szko­lu roz­brzmie­wa­ła muzy­ka tyrol­ska. Wszyst­ko to za spra­wą Lubu­skie­go Biu­ra Kon­cer­to­we­go, któ­re zawi­ta­ło w nasze pro­gi. Mie­li­śmy oka­zję posłu­chać skrzy­piec, gita­ry baso­wej, klar­ne­tu. Pozna­li­śmy teżWię­cej →

Dziś nasze przed­szko­la­ki odwie­dzi­li muzy­cy z NFM. Dzie­ci mia­ły oka­zję poznać budo­wę skrzy­piec i wio­lon­cze­li. Dowie­dzia­ły się, jak u kil­ku­let­nie­go Hen­ry­ka Wie­niaw­skie­go zro­dzi­ła się miłość do muzyki…A wszyst­koWię­cej →

14 paź­dzier­ni­ka to wyjąt­ko­wy dzień dla wszyst­kich pra­cow­ni­ków oświa­ty, ponie­waż w tym dniu obcho­dzi­my Dzień Edu­ka­cji Naro­do­wej. Nasze przed­szko­la­ki rów­nież chcia­ły podzię­ko­wać swo­im uko­cha­nym paniom i pra­cow­ni­komWię­cej →

Tego dnia „Psz­czół­ki” wybra­ły się z wizy­tą do Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 97 na zaję­cia gim­na­stycz­ne w ramach akcji „Trzy­maj się pro­sto!” Oprócz inten­syw­nych ćwi­czeń, dzie­ci spę­dzi­ły tak­żeWię­cej →

Dzi­siaj przed­szko­la­ki z gru­py „Psz­czół­ki” wybra­ły się do Muzeum Przy­rod­ni­cze­go. Dzie­ci na wysta­wie „Świat zwie­rząt“  podzi­wia­ły  szkie­let naj­więk­sze­go zwie­rzę­cia, jakie kie­dy­kol­wiek żyło na zie­mi – płe­twa­la błę­kit­ne­go. Emo­cjiWię­cej →