Infor­mu­je­my, że mamy wol­ne miej­sca dla 1 dziec­ka z rocz­ni­ka 2014 oraz z rocz­ni­ka 2018. Zapra­sza­my!Wię­cej →

W naszym przed­szko­lu na dobre zago­ści­ła Jesień. Zosta­ła dziś ofi­cjal­nie przy­wi­ta­na przez wszyst­kie gru­py. Jak co roku, wraz z jesie­nią poja­wi­ły się kasz­ta­ny i żołę­dzie, a liście drzewWię­cej →

Dzi­siaj w naszym przed­szko­lu odbył się uro­czy­sty kon­cert, zwią­za­ny z powi­ta­niem nowej pory roku – Jesie­ni.   Każ­da gru­pa przed­szkol­na przy­go­to­wa­ła na tę oka­zję pio­sen­kę o tema­ty­ce jesien­nej,Wię­cej →

W tym dnu obcho­dzi­li­śmy Ogol­no­pol­ski Dzień Przed­szko­la­ka, któ­ry co roku wypa­da 20 wrze­śnia. Nasze przed­szko­le spe­cjal­nie przy­go­to­wa­ło się na to świę­to. Wzyst­kie przed­szko­la­ki zosta­ły uro­czy­ścieWię­cej →

Infor­mu­je­my, że od 1 wrze­śnia nasze przed­szko­le jest czyn­ne w godz. 6:30–17:30. Zapra­sza­my wszyst­kie zapi­sa­ne dzie­ci 🙂 Ponad­to przy­po­mi­na­my, że w dniach 31.08–3.09. odbę­dą się zebra­nia z rodzi­ca­mi dzie­ciWię­cej →

Sza­now­ni Rodzi­ce, z oka­zji Świąt Welka­noc­nych życzę Wam dużo zdro­wia, spo­ko­ju, wytrwa­ło­ści i uśmie­chu, oby ten świą­tecz­ny czas był momen­tem wyci­sze­nia i wypo­czyn­ku w zaci­szu domo­we­goWię­cej →