Dzi­siaj w naszym przed­szko­lu z oka­zji Mię­dzy­na­ro­do­we­go Dnia Piz­zy dzie­ci zamie­ni­ły się w małych kucha­rzy. Było mnó­stwo zaba­wy, kil­ka cie­ka­wych infor­ma­cji, a na koniec, co naj­waż­niej­sze – samo­dziel­ne przy­go­to­wa­nieWię­cej →

Trwa rekru­ta­cja do nasze­go przed­szko­la dla dzie­ci z rocz­ni­ka 2018 (pozo­sta­ły tyl­ko 4 wol­ne miej­sca!) Ponad­to mamy jesz­cze jed­no miej­sce dla dziec­ka z rocz­ni­ka 2017 oraz jed­no dla dziec­kaWię­cej →

W dniu 27 stycz­nia 2021 roku przed­szko­la­ki z każ­dej gru­py przy­go­to­wa­ły dla swo­ich uko­cha­nych Babć i Dziad­ków słow­no – muzycz­ne nie­spo­dzian­ki w posta­ci fil­mi­ku. Zabra­kło w tym roku wizy­tyWię­cej →

Mimo że zima w peł­ni, nasze przed­szko­le odwie­dził pan Piotr Two­rusz­ka z nie­zwy­kłą opo­wie­ścią o psz­czo­łach. Celem jego zajęć jest zwró­ce­nie uwa­gi dzie­ci i mło­dzie­ży na zwie­rząt­ka, z któ­ry­mi nie czu­je­myWię­cej →

Tego dnia zapa­no­wał świą­tecz­ny kli­mat w naszym przed­szko­lu. Dzie­ci z gru­py „Psz­czół­ki” spo­tka­ły się na Wigi­lii gru­po­wej. W tym wyjąt­ko­wym dniu, przy obfi­cie zasta­wio­nym sto­le róż­ny­mi pysz­no­ścia­mi, roz­ma­wia­łyWię­cej →

Dzi­siaj do nasze­go przed­szko­la przy­był Świę­ty Miko­łaj wraz ze swo­im pomoc­ni­ka­mi „Leśny­mi zwie­rzę­ta­mi”.  Na jego przy­by­cie cze­ka­li­śmy wszy­scy,  a zwłasz­cza dzie­ci, któ­re już od same­go rana nasłu­chi­wa­ły,Wię­cej →