IMPREZY I UROCZYSTOŚCI W PRZEDSZKOLU W CZERWCU 2021 r.

lp. impreza/wydarzenie uczest­ni­cy data dzień tygo­dnia           godzi­na
1.

Spar­ta­kia­da z okza­ji Dnia Dziec­ka

wszyst­kie gru­py

   31.05.2021

ponie­dzia­łek

9:00

2.

Teatrzyk dla dzie­ci przy­go­to­wa­ny przez wolon­ta­riu­szy oraz zor­ga­ni­zo­wa­ne zaba­wy n świe­żym powie­trzu

wszyst­kie dzie­ci

1.06.2021

wto­rek

9:30

3.

Słod­ki Dzień Dziec­ka w Dwo­rze Pol­skim

Elfy

 

1.06.2021

wto­rek

12:00

4.

Wyj­ście na lody

Sów­ki

1.06.2021

wto­rek

12:30

5.

Rodzic nauczy­cie­lem: pozna­je­my zawód pra­cow­ni­ka ban­ku

Psz­czół­ki

8.06.2021

wto­rek

9:30

6.

Przed szko­łą: z wizy­tą w szko­le nr 29 im. Kon­sty­tu­cji 3 maja we Wro­cła­wiu

Elfy

8.06.2021

wto­rek

9:30

7.

Audy­cja muzycz­na NFM: „Baśń z tysią­ca i jed­nej nocy“

wszyst­kie gru­py

9.06.2021

śro­da

9:00

8.

Rodzic – nauczy­cie­lem: pozna­je­my zawód leka­rza

Psz­czół­ki

11.06.2021

pią­tek

9:30

9.

Warsz­ta­ty muzycz­no-teatral­ne pro­wa­dzo­ne przez pana Łuka­sza Soj­kę z Teatru „Kro­pa“ 

wszyst­kie gru­py

15.06.2021

wto­rek

9:00

10.

Uro­czy­ste zakoń­cze­nie przed­szko­la

Elfy

18.06.2021

pią­tek

12:00

11.

Wyjazd na zie­lo­ne przed­szko­le „Camp Rad­ków“

Elfy

21–25.06.2021

-

-