IMPREZY I UROCZYSTOŚCI W PRZEDSZKOLU W CZERWCU 2022 r.

lp. impreza/wydarzenie uczest­ni­cy data dzień tygo­dnia           godzi­na
1. „Dzień Dziec­ka“ – zaba­wy rucho­wo – muzycz­ne w ogro­dzie przedszkolnym,dyskoteka, przed­sta­wie­nie teatral­ne “Pla­ne­ty” wszyst­kie gru­py 1.06.2022 śro­da -
2. Warsz­ta­ty teatral­ne pro­wa­dzo­ne przez Pana Łuka­sza Soj­kę, akto­ra Teatru „Kro­pa“ wszyst­kie gru­py 3.06.2022 pią­tek  -
3. Festyn rodzin­ny wszyst­kie dzie­ci i rodzi­ce 4.06.2022 sobo­ta 10:00–14:00
4. Pod­su­mo­wa­nie warsz­ta­tów teatal­nych z udzia­łem rodzi­ców wszyst­kie gru­py osob­no 13.06.2022 ponie­dzia­łek 15:00–16:10
5. Uro­czy­ste zakoń­cze­nie zerów­ki gr. „Sów­ki“ Sów­ki 15.06.2022 śro­da 15:00
6. Wyjazd na Zie­lo­ne Przed­szko­le do Rad­ko­wa Sów­ki 20–24.06.2022 pd-pt -