IMPREZY I UROCZYSTOŚCI W PRZEDSZKOLU WE WRZEŚNIU 2021 r.

lp. impreza/wydarzenie uczest­ni­cy data dzień tygo­dnia           godzi­na
1.

Wro­cław­ski Festi­wal Kra­sno­lud­ków

Sów­ki

   10.09.2021

pią­tek

9:10

2.

Dzień Krop­ki

wszyst­kie dzie­ci

15.09.2021

śro­da

9:15

3.

Teatrzyk Kro­pa – „Pirac­kie opo­wie­ści, czy­li przy­jaźń cen­niej­sza niż zło­to“

wszyst­kie dzie­ci

 

17.09.2021

pią­tek

9:10

4.

Ogól­no­pol­ski Dzień Gło­śne­go Czy­ta­nia

Sów­ki

29.09.2021

śro­da

-