Zasa­dy odpłat­no­ści w roku  2022/2023

Regu­la­min płat­no­ści 2022/2023.pdf

Regu­la­min płat­no­ści 2022/2023 – C.D.pdf

Opła­ta wpi­so­wa wno­szo­na jest jed­no­ra­zo­wo w wyso­ko­ści 550 zł.

Cze­sne obej­mu­je wyży­wie­nie, wszyst­kie zaję­cia pro­gra­mo­we oraz impre­zy orga­ni­zo­wa­ne na tere­nie przed­szko­la, w tym teatrzy­ki i koncerty.

Na dru­gie i kolej­ne dziec­ko uczęsz­cza­ją­ce jed­no­cze­śnie do naszej pla­ców­ki przy­zna­je­my boni­fi­ka­tę w wyso­ko­ści 40%.

Wyso­kość cze­sne­go na kolej­ny rok szkol­ny jest usta­la­na do koń­ca lutego.