Zasa­dy odpłat­no­ści w roku  2022/2023

Regu­la­min płat­no­ści 2022/2023.pdf

Regu­la­min płat­no­ści 2022/2023 – C.D.pdf

Opła­ta wpi­so­wa wno­szo­na jest jed­no­ra­zo­wo w wyso­ko­ści 850 zł.

Cze­sne obej­mu­je wyży­wie­nie, wszyst­kie zaję­cia pro­gra­mo­we (3 razy w tyg. zaję­cia z języ­ka angiel­skie­go, 2 razy w tyg. gim­na­sty­kę ogól­no­ro­zwo­jo­wą z ele­men­ta­mi korek­ty, 2 razy w tyg. ryt­mi­ka, 1 raz w tyg. logo­ryt­mi­ka) oraz impre­zy orga­ni­zo­wa­ne na tere­nie przed­szko­la, w tym teatrzy­ki i koncerty.

Wyso­kość cze­sne­go na kolej­ny rok szkol­ny jest usta­la­na do koń­ca lutego.