Hel­lo! I’m Nico and during my volun­te­ering pro­ject at the Kin­der­gar­ten Weso­le Nut­ki, star­ted on the 3rd of Decem­ber 2023, I had the oppor­tu­ni­ty and theWię­cej →

Bar­dzo miło nam obser­wo­wać jak nasze dzie­ci i senio­rzy wspól­nie potra­fią dzia­łać. Jeste­śmy dum­ni, że mimo róż­ni­cy wie­ku potra­fią się cier­pli­wie od sie­bie wza­jem­nie uczyć. Naj­pięk­niej­szeWię­cej →

Nasi wolon­ta­riu­sze Tor­ni­ke i Nico­la opo­wie­dzie­li dzie­ciom o tra­dy­cjach świę­to­wa­nia Nowe­go Roku w Gru­zji oraz we Wło­szech. Przed­szko­la­ki były bar­dzo zain­te­re­so­wa­ne porów­na­niem tra­dy­cyj­nych dań kuch­ni gru­ziń­skiej i wło­skiej i posze­rzy­łyWię­cej →

PRESENTATION

Hel­lo! I’m Nico and I’m from Cora­to, Ita­ly. I have com­ple­ted my Bache­lo­r’s degree in Phi­lo­so­phy from Uni­ver­si­tà degli stu­di di Bari Aldo Moro and I almostWię­cej →

🇩🇪❤️🇵🇱Hel­lo, my name is Mer­le and I am 19 years old. I come from Ber­lin and gra­du­ated from high scho­ol this year. In my free time I enjoy play­ingWię­cej →

Hel­lo we are Lena and Char­lot­te two volun­te­ers from Ger­ma­ny. We work in octo­ber and the begin­ning of novem­ber in the kin­der­gar­ten. We pre­pa­re theWię­cej →