Nasi wolon­ta­riu­sze Tor­ni­ke i Nico­la opo­wie­dzie­li dzie­ciom o tra­dy­cjach świę­to­wa­nia Nowe­go Roku w Gru­zji oraz we Wło­szech. Przed­szko­la­ki były bar­dzo zain­te­re­so­wa­ne porów­na­niem tra­dy­cyj­nych dań kuch­ni gru­ziń­skiej i wło­skiej i posze­rzy­ły swo­ją wie­dzę o innych kul­tu­rach świata.