Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych zapi­sa­niem swo­je­go dziec­ka do nasze­go przed­szko­la zapra­sza­my do pobra­nia kar­ty zgłoszeniowej:

Kar­ta Zgło­sze­nia Dziec­ka (plik PDF)

Wypeł­nio­ne i pod­pi­sa­ne kar­ty pro­szę skła­dać bez­po­śred­nio w przedszkolu.

Rekru­ta­cja na kolej­ny rok szkol­ny pro­wa­dzo­na jest w lutym i mar­cu. Do star­szych rocz­ni­ków dzie­ci przyj­mo­wa­ne są w mia­rę wol­nych miejsc.

W pro­ce­sie rekru­ta­cyj­nym prze­pro­wa­dza­ne jest spo­tka­nie zapo­znaw­cze oraz bra­na jest pod uwa­gę kolej­ność zgłoszeń.