6.30 – 8.10

Scho­dze­nie się dzie­ci do przed­szko­la. Zaba­wy swo­bod­ne w kąci­kach zain­te­re­so­wań. Pra­ca nauczy­cie­li o cha­rak­te­rze korekcyjno–kompensacyjnym, sty­mu­lu­ją­cym, obserwacyjnym.

8.10 – 8.20

Zaba­wy rucho­we lub ćwi­cze­nia poranne.

8.20 – 8.30

Przy­go­to­wa­nie do śnia­da­nia, czyn­no­ści porząd­ko­we.  Zabie­gi higieniczne.

8.30 – 8.50

Śnia­da­nie.

8.50 – 9.00

Czyn­no­ści samoobsługowe.

9.00 – 11.30

Zaję­cia pro­gra­mo­we  inspi­ro­wa­ne przez nauczy­cie­la w celu  wspo­ma­ga­nia roz­wo­ju dzie­ci w sfe­rze języ­ko­wej, poznaw­czej, spo­łecz­nej, arty­stycz­nej, rucho­wej, zdro­wot­nej.  Pobyt na  świe­żym powie­trzu: zaba­wy dowol­ne, zaję­cia rucho­we, spor­to­we, przy­rod­ni­cze, pro­wa­dze­nie obser­wa­cji, wyciecz­ki i spa­ce­ry w celu dydak­tycz­nym lub rekreacyjnym.

10.00 – 10.30

Zaba­wy swo­bod­ne, zaba­wy integracyjne.

11.30 – 11.40

Czyn­no­ści samo­ob­słu­go­we, zabie­gi higieniczne.

11.40 – 12.05

Obiad (zupa).

12.05 – 13.30

Malusz­ki: leżakowanie.

12.05 – 12.30

Star­sze gru­py: zaję­cia relak­sa­cyj­ne, wyciszające.

12.30 – 13.30

Dodat­ko­we zaję­cia edu­ka­cyj­ne. Zaję­cia dowol­ne na sali lub  w  ogrodzie.

13.30 – 13.40

Czyn­no­ści samo­ob­słu­go­we, zabie­gi higieniczne.

13.40 – 14.00

Obiad (dru­gie danie).

14.00 – 15.30

Pra­ca nauczy­cie­li o cha­rak­te­rze korek­cyj­no – kom­pen­sa­cyj­nym, sty­mu­lu­ją­cym, obser­wa­cyj­nym. Gry plan­szo­we z małym  zespo­łem dzie­ci, gry i zaba­wy dydak­tycz­ne.  Zaba­wy w kąci­kach  zain­te­re­so­wań według wybo­ru dzie­ci. Zaba­wy swo­bod­ne w ogro­dzie przed­szkol­nym. Zaję­cia dodat­ko­we płatne

15.30 – 15.40

Czyn­no­ści samo­ob­słu­go­we, zabie­gi higieniczne.

15.40 – 16.00

Pod­wie­czo­rek.

16.00 – 17.30

Opo­wia­da­nie lub czy­ta­nie bajek. Gry plan­szo­we, zaba­wy sto­li­ko­we z małym  zespo­łem dzie­ci. Zaba­wy swo­bod­ne na sali lub  w ogro­dzie przed­szkol­nym. Kon­tak­ty indy­wi­du­al­ne z rodzicami.