REKRUTACJA

Trwa rekru­ta­cja do nasze­go przed­szko­la językowo-muzycznego.

WESOŁE NUTKI zapra­sza­ją dzie­ci z rocz­ni­ka 2020. Zwol­ni­ły się też miej­sca dla dzie­ci z rocz­ni­ka 2019.

Kar­ta zgło­sze­nia dostęp­na do pobra­nia  tutaj lub w zakład­ce dokumenty.

Infor­ma­cje dostęp­ne pod nume­rem tele­fo­nu 71 343 18 99 oraz adre­sem mailo­wym: przedszkole@wesolenutki.eu .

ZAPRASZAMY!

 

Histo­ria nasze­go zespo­łu to 20 lat doświad­czeń w pro­wa­dze­niu zajęć z dziećmi.

Od same­go począt­ku Przed­szko­le Nie­pu­blicz­ne Języ­ko­wo-Muzycz­ne „Weso­łe Nut­ki” dzia­ła we wła­snym, wol­no­sto­ją­cym budyn­ku znaj­du­ją­cym się w oko­li­cach wro­cław­skie­go Ryn­ku. Obiekt oto­czo­ny ogro­dem, z bez­piecz­nym pla­cem zabaw, umoż­li­wia dzie­ciom weso­łe zaba­wy na świe­żym powie­trzu. Zapra­sza­my od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach: 6.30–17.30.

W codzien­nej dzia­łal­no­ści sta­wia­my głów­nie na roz­wój kul­tu­ral­ny, arty­stycz­ny oraz języ­ko­wy naszych wycho­wan­ków. Orga­ni­zu­je­my wystę­py teatrzy­ków dzie­cię­cych oraz spo­tka­nia z cie­ka­wy­mi ludźmi.

Cie­pła i rodzin­na atmos­fe­ra to wyróż­nik nasze­go przed­szko­la. Pro­mo­cja tole­ran­cji oraz współ­ży­cia w gru­pie, sta­no­wi głów­ny wyznacz­nik dla wykształ­co­nej i twór­czej kadry peda­go­gicz­nej. Nasze sale są przy­tul­ne oraz wypo­sa­żo­ne w dużą ilość zaba­wek, gier i nowo­cze­snych pomo­cy dydaktycznych.

Jeste­śmy bar­dzo dum­ni z bar­dzo dobrej opi­nii wśród dzie­ci i rodziców.

To był wyjąt­ko­wo trud­ny kon­kurs. Wszyst­kie pra­ce były prze­pięk­ne, dla­te­go bar­dzo nam miło że uda­ło nam się wyróż­nić każ­de­go uczest­ni­ka. Pra­gnie­my jesz­cze raz pogra­tu­lo­wać zwy­cięz­comWię­cej →

Pani Ania wraz z uczen­ni­ca­mi SP nr 97 odwie­dzi­ła Nas z bar­dzo cie­ka­wy­mi zaję­cia­mi. Zerów­ko­wi­czą bar­dzo podo­ba­ły się zaję­cia i chęt­nie w nich uczest­ni­czy­ły. Mie­li kolej­ną oka­zję pod­py­tać kole­żan­kiWię­cej →

Nasze dzie­ci uwiel­bia­ją oglą­dać przed­sta­wie­nia. Szcze­gól­nie kie­dy mogą swo­bod­nie czuć się i oka­zy­wać swo­je emo­cje wywo­ła­ne dzię­ki wystę­po­wi arty­stów. Wię­cej →

Nasza naj­młod­sza gru­pa sta­ła się już ofi­cjal­nie „Przed­szko­la­ka­mi“. Jeste­śmy z nich ogrom­nie dum­ni. Wie­le tru­du wło­ży­ły nasze malusz­ki, żeby występ arty­stycz­ny dostar­czył nam tyle dumy. Jesz­czeWię­cej →

Organ prowadzący

Parafia Ewangelicko-Augsburska
we Wrocławiu
ul. Kazimierza Wielkiego 29
50-077 Wrocław