REKRUTACJA

Trwa rekru­ta­cja do nasze­go przed­szko­la językowo-muzycznego.

WESOŁE NUTKI zapra­sza­ją dzie­ci z rocz­ni­ka 2020. Zwol­ni­ły się też miej­sca dla dzie­ci z rocz­ni­ka 2019.

Kar­ta zgło­sze­nia dostęp­na do pobra­nia  tutaj lub w zakład­ce dokumenty.

Infor­ma­cje dostęp­ne pod nume­rem tele­fo­nu 71 343 18 99 oraz adre­sem mailo­wym: przedszkole@wesolenutki.eu .

ZAPRASZAMY!

 

Histo­ria nasze­go zespo­łu to 20 lat doświad­czeń w pro­wa­dze­niu zajęć z dziećmi.

Od same­go począt­ku Przed­szko­le Nie­pu­blicz­ne Języ­ko­wo-Muzycz­ne „Weso­łe Nut­ki” dzia­ła we wła­snym, wol­no­sto­ją­cym budyn­ku znaj­du­ją­cym się w oko­li­cach wro­cław­skie­go Ryn­ku. Obiekt oto­czo­ny ogro­dem, z bez­piecz­nym pla­cem zabaw, umoż­li­wia dzie­ciom weso­łe zaba­wy na świe­żym powie­trzu. Zapra­sza­my od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach: 6.30–17.30.

W codzien­nej dzia­łal­no­ści sta­wia­my głów­nie na roz­wój kul­tu­ral­ny, arty­stycz­ny oraz języ­ko­wy naszych wycho­wan­ków. Orga­ni­zu­je­my wystę­py teatrzy­ków dzie­cię­cych oraz spo­tka­nia z cie­ka­wy­mi ludźmi.

Cie­pła i rodzin­na atmos­fe­ra to wyróż­nik nasze­go przed­szko­la. Pro­mo­cja tole­ran­cji oraz współ­ży­cia w gru­pie, sta­no­wi głów­ny wyznacz­nik dla wykształ­co­nej i twór­czej kadry peda­go­gicz­nej. Nasze sale są przy­tul­ne oraz wypo­sa­żo­ne w dużą ilość zaba­wek, gier i nowo­cze­snych pomo­cy dydaktycznych.

Jeste­śmy bar­dzo dum­ni z bar­dzo dobrej opi­nii wśród dzie­ci i rodziców.

Nasi zerów­ko­wi­cze posta­no­wi­li dzi­siaj odwie­dzić pobli­ski żło­bek przy uli­cy Kro­wiej by prze­ka­zać jego wycho­wan­kom wła­sno­ręcz­nie wyko­na­ne upo­min­ki i opo­wie­dzieć co nie­co o Przed­szko­le Weso­łe Nut­ki Wro­cław.Były śpie­wy,Wię­cej →

Warsz­ta­ty we Wro­cław­skim Teatrze Lalek, w któ­rych uczest­ni­czy­ły dzi­siaj Jeży­ki i Kro­pecz­ki, oka­za­ły się być nie­zwy­kłą przy­go­dą. Dzie­ci dowie­dzia­ły się na nich mnó­stwa cie­ka­wo­stek doty­czą­cych teatru, lal­ka­rzyWię­cej →

Dzi­siaj świę­to wszyst­kich łasu­chów i dla­te­go nasze przed­szko­la­ki wybra­ły się w odwie­dzi­ny do pobli­skiej pącz­kar­ni, by dowie­dzieć się u źró­dła jak się robi pącz­ki i dla­cze­go są takie pysz­ne.Wię­cej →

Pocz­ta Walen­tyn­ko­wa dotar­ła dzi­siaj do wszyst­kich grup. Kolo­ro­we kart­ki, ser­dusz­ka, laur­ki i listy spra­wi­ły, że każ­dy z nas mógł poczuć się wyjąt­ko­wo. Dzię­ku­je­my wszyst­kim nadaw­com.⚘️Wię­cej →

Wczo­raj­szy dzień w przed­szko­lu upły­nął w towa­rzy­stwie Agen­cja Szko­l­no-Przed­sz­ko­l­na LUPUS. Dzie­ci mia­ły oka­zję uczest­ni­czyć w pro­gra­mie edu­ka­cyj­nym „Aka­de­mia Pro­gra­mi­stów“, na któ­rym dowie­dzia­ły się mię­dzy inny­mi czym róż­ni sięWię­cej →

Organ prowadzący

Parafia Ewangelicko-Augsburska
we Wrocławiu
ul. Kazimierza Wielkiego 29
50-077 Wrocław