REKRUTACJA

Trwa rekru­ta­cja do nasze­go przed­szko­la językowo-muzycznego.

WESOŁE NUTKI zapra­sza­ją dzie­ci z rocz­ni­ka 2021. Mamy rów­nież kil­ka miejsc dla dzie­ci z rocz­ni­ka 2019 oraz 2020

Kar­ta zgło­sze­nia dostęp­na do pobra­nia  tutaj lub w zakład­ce dokumenty.

Infor­ma­cje dostęp­ne pod nume­rem tele­fo­nu 71 343 18 99 oraz adre­sem mailo­wym: przedszkole@wesolenutki.eu .

ZAPRASZAMY!

 

Histo­ria nasze­go zespo­łu to 20 lat doświad­czeń w pro­wa­dze­niu zajęć z dziećmi.

Od same­go począt­ku Przed­szko­le Nie­pu­blicz­ne Języ­ko­wo-Muzycz­ne „Weso­łe Nut­ki” dzia­ła we wła­snym, wol­no­sto­ją­cym budyn­ku znaj­du­ją­cym się w oko­li­cach wro­cław­skie­go Ryn­ku. Obiekt oto­czo­ny ogro­dem, z bez­piecz­nym pla­cem zabaw, umoż­li­wia dzie­ciom weso­łe zaba­wy na świe­żym powie­trzu. Zapra­sza­my od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach: 6.30–17.30.

W codzien­nej dzia­łal­no­ści sta­wia­my głów­nie na roz­wój kul­tu­ral­ny, arty­stycz­ny oraz języ­ko­wy naszych wycho­wan­ków. Orga­ni­zu­je­my wystę­py teatrzy­ków dzie­cię­cych oraz spo­tka­nia z cie­ka­wy­mi ludźmi.

Cie­pła i rodzin­na atmos­fe­ra to wyróż­nik nasze­go przed­szko­la. Pro­mo­cja tole­ran­cji oraz współ­ży­cia w gru­pie, sta­no­wi głów­ny wyznacz­nik dla wykształ­co­nej i twór­czej kadry peda­go­gicz­nej. Nasze sale są przy­tul­ne oraz wypo­sa­żo­ne w dużą ilość zaba­wek, gier i nowo­cze­snych pomo­cy dydaktycznych.

W dniu 13.05 gru­pa Kro­pe­czek i Żabek poje­cha­ła na wspól­ną wyciecz­kę do Rezer­wa­tu przy­ro­dy Wąwo­zu Myśli­bor­skie­go. Na wyciecz­ce cze­ka­ło nas spo­ro atrak­cji: przej­ście przez stru­myk, omi­nię­cieWię­cej →

W dniu 10.05 byli­śmy na warsz­ta­tach w PSZO­Ku ‑punk­cie selek­tyw­ne­go zbie­ra­nia odpa­dów komu­nal­nych. Dowie­dzie­li­śmy się bar­dzo cie­ka­wych rze­czy na temat segre­ga­cji i recy­klin­gu śmie­ci. Nie­któ­re infor­ma­cje zasko­czy­łyWię­cej →

Hel­lo! I’m Nico and during my volun­te­ering pro­ject at the Kin­der­gar­ten Weso­le Nut­ki, star­ted on the 3rd of Decem­ber 2023, I had the oppor­tu­ni­ty and theWię­cej →

Bar­dzo miło nam obser­wo­wać jak nasze dzie­ci i senio­rzy wspól­nie potra­fią dzia­łać. Jeste­śmy dum­ni, że mimo róż­ni­cy wie­ku potra­fią się cier­pli­wie od sie­bie wza­jem­nie uczyć. Naj­pięk­niej­szeWię­cej →

Zerów­ka ma bar­dzo inten­syw­ny czas. Wie­le nauki, wyjść oraz wystę­pów. Jeste­śmy ogrom­nie dum­ni, że tak wspa­nia­le się zapre­zen­to­wa­li na Prze­glą­dzie Pio­sen­ki Wio­sen­nej w Przed­szko­lu „Król Maciuś“Wię­cej →

Lubu­skie Biu­ro Kon­cer­to­we – Orfe­usz jak zawsze poru­szy­ło ser­ca naszych pod­opiecz­nych. Ile zdo­by­li­śmy infor­ma­cji pod­czas tego pięk­ne­go kon­cer­tu. Teraz już wie­my dla­cze­go butel­ki z wodą wyda­jąWię­cej →

Organ prowadzący

Parafia Ewangelicko-Augsburska
we Wrocławiu
ul. Kazimierza Wielkiego 29
50-077 Wrocław