REKRUTACJA

Trwa rekru­ta­cja do nasze­go przed­szko­la językowo-muzycznego.

WESOŁE NUTKI zapra­sza­ją dzie­ci z rocz­ni­ka 2020. Zwol­ni­ły się też miej­sca dla dzie­ci z rocz­ni­ka 2019.

Kar­ta zgło­sze­nia dostęp­na do pobra­nia  tutaj lub w zakład­ce dokumenty.

Infor­ma­cje dostęp­ne pod nume­rem tele­fo­nu 71 343 18 99 oraz adre­sem mailo­wym: przedszkole@wesolenutki.eu .

ZAPRASZAMY!

 

Histo­ria nasze­go zespo­łu to 20 lat doświad­czeń w pro­wa­dze­niu zajęć z dziećmi.

Od same­go począt­ku Przed­szko­le Nie­pu­blicz­ne Języ­ko­wo-Muzycz­ne „Weso­łe Nut­ki” dzia­ła we wła­snym, wol­no­sto­ją­cym budyn­ku znaj­du­ją­cym się w oko­li­cach wro­cław­skie­go Ryn­ku. Obiekt oto­czo­ny ogro­dem, z bez­piecz­nym pla­cem zabaw, umoż­li­wia dzie­ciom weso­łe zaba­wy na świe­żym powie­trzu. Zapra­sza­my od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach: 6.30–17.30.

W codzien­nej dzia­łal­no­ści sta­wia­my głów­nie na roz­wój kul­tu­ral­ny, arty­stycz­ny oraz języ­ko­wy naszych wycho­wan­ków. Orga­ni­zu­je­my wystę­py teatrzy­ków dzie­cię­cych oraz spo­tka­nia z cie­ka­wy­mi ludźmi.

Cie­pła i rodzin­na atmos­fe­ra to wyróż­nik nasze­go przed­szko­la. Pro­mo­cja tole­ran­cji oraz współ­ży­cia w gru­pie, sta­no­wi głów­ny wyznacz­nik dla wykształ­co­nej i twór­czej kadry peda­go­gicz­nej. Nasze sale są przy­tul­ne oraz wypo­sa­żo­ne w dużą ilość zaba­wek, gier i nowo­cze­snych pomo­cy dydaktycznych.

Jeste­śmy bar­dzo dum­ni z bar­dzo dobrej opi­nii wśród dzie­ci i rodziców.

W pią­tek gru­pa Żabek świę­to­wa­ła roz­po­czę­cie waka­cji. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim Rodzi­com za kolej­ny wspól­ny rok, zaan­ga­żo­wa­nie i wspie­ra­nie gru­py. Piąt­ko­wy ple­ne­ro­wy poczę­stu­nek był tego zna­ko­mi­tym przy­kła­demWię­cej →

Wita­min­ki, wita­min­ki dla chłop­czy­ka i dziew­czyn­ki…“ Gru­pa Jeży­ków roz­po­czy­na przed­szkol­ną przy­go­dę z pro­gra­mem Zdro­we Dzie­ci pysz­ną sałat­ką owo­co­wą samo­dziel­nie wyko­na­ną przez dzie­ci (z nie­wiel­ką pomo­cą Pań;)). Było zdro­wo,Wię­cej →

Bar­dzo dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy sobot­nie przed­po­łu­dnie posta­no­wi­li spę­dzić z nami na wspól­nej zaba­wie. Rodzin­ny Festyn w Przed­szko­lu Weso­łe Nut­ki jest naszą corocz­ną tra­dy­cją, któ­rą z rado­ścią pod­trzy­mu­je­my. Dzie­ciWię­cej →

Poże­gna­nia nad­szedł czas…“ Takim hasłem żegna­ła się wczo­raj naj­star­sza gru­pa przed­szkol­na. Przed­sta­wie­nie jakie przy­go­to­wa­ły Psz­czół­ki, by podzię­ko­wać wszyst­kim zaan­ga­żo­wa­nym w ich edu­ka­cję przed­szkol­ną ocza­ro­wa­ło wszyst­kich widzów. Mary­ni­stycz­nyWię­cej →

Organ prowadzący

Parafia Ewangelicko-Augsburska
we Wrocławiu
ul. Kazimierza Wielkiego 29
50-077 Wrocław