NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Jeśli lubisz pra­cę z dzieć­mi i posia­dasz wykształ­ce­nie kie­run­ko­we Weso­łe Nut­ki zapra­sza­ją do współpracy!

Co może­my Ci zaofe­ro­wać:

 • Sta­bil­ne, ale jed­no­cze­śnie ela­stycz­ne warun­ki pra­cy, z moż­li­wo­ścią dosto­so­wa­nia do Two­je­go grafiku,
 • Pra­cę w małych grupach,
 • Ide­al­ną loka­li­za­cję – dosko­na­ły dojazd do pra­cy z każ­de­go miej­sca we Wro­cła­wiu oraz z pobli­skich miej­sco­wo­ści (bli­sko Dwor­ca Głów­ne­go PKP i PKS),
 • Wspar­cie doświad­czo­nej kadry, z któ­rą możesz wymie­niać się doświadczeniami,
 • Współ­pra­cę z zagra­nicz­ny­mi wolon­ta­riu­sza­mi, dzię­ki któ­rym będziesz roz­wi­jać swo­je kom­pe­ten­cje interkulturalne,
 • Pla­ców­kę boga­to wypo­sa­żo­ną w pomo­ce dydaktyczne. 

Cze­go ocze­ku­je­my od Cie­bie:

 • Wykształ­ce­nie wyż­sze o kie­run­ku wycho­wa­nie przed­szkol­ne lub edu­ka­cja wcze­snosz­kol­na – licen­cjat lub w trak­cie stu­diów magisterskich,
 • Doświad­cze­nie w pra­cy w przedszkolu,
 • Moty­wa­cja i zami­ło­wa­nie do pra­cy z dziećmi,
 • Cier­pli­wość i rozu­mie­nie potrzeb dziecka,
 • Wyso­ka kul­tu­ra osobista,
 • Komu­ni­ka­tyw­ność, umie­jęt­ność zespo­ło­we­go działania. 

Zasa­dy współ­pra­cy:

 • Wymiar eta­tu: cały etat, 1/2 lub 3/4 etatu. 
 • Umo­wa o pra­cę lub na zastępstwo. 

Dołącz do nasze­go zespo­łu i wyślij nam swo­je CV na adres: przedszkole@wesolenutki.eu.

CV wraz z zamiesz­czo­ną klau­zu­lą: „Na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 lit. a) roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. wyra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie przez przed­szko­le Weso­łe Nut­ki moich danych oso­bo­wych zawar­tych w doku­men­tach rekru­ta­cyj­nych w celu prze­pro­wa­dze­nia rekru­ta­cji”. pro­si­my prze­sy­łać mailem na adres: przedszkole@wesolenutki.eu. Zastrze­ga­my sobie pra­wo do kon­tak­to­wa­nia się tyl­ko z wybra­ny­mi kan­dy­da­ta­mi. Jed­no­cze­śnie infor­mu­je­my, że szcze­gó­ły na temat admi­ni­stra­to­ra oraz prze­twa­rza­nia Pań­stwa danych znaj­du­ją się na stro­nie https://wesolenutki.eu/.

Pobierz ofer­tę pracy