Wybór szko­ły pod­sta­wo­wej jest jed­ną z waż­niej­szych decy­zji dla każ­de­go zerów­ko­wi­cza, dla­te­go też Psz­czół­ki kon­ty­nu­ują wizy­ta­cję pobli­skich pla­có­wek. Ostat­nio odwie­dzi­ły Szko­łę Pod­sta­wo­wą nr 63, miesz­czą­cą się przy ul. Men­ni­czej. Dzie­ci mia­ły oka­zję uczest­ni­czyć w zaję­ciach, na któ­rych robi­ły pach­ną­ce i kolo­ro­we mydeł­ka, bawi­ły się na sali gim­na­stycz­nej, zwie­dza­ły biblio­te­kę i obser­wo­wa­ły trze­cio­kla­si­stów na lek­cji infor­ma­ty­ki. Na zakoń­cze­nie pra­cow­ni­cy SP63 obda­ro­wa­li każ­de­go słod­kim upominkiem. 🍬❤️🌞📚📖

Wię­cej zdjęć z Wypra­wy Psz­czó­łek moż­na zoba­czyć w gru­po­wej galerii.

Zapra­sza­my!