Sza­now­ni Pań­stwo,
jest nam bar­dzo miło, że zawi­ta­li Pań­stwo na naszą stro­nę. Jeśli nasze przed­szko­le jest tym, do któ­re­go pra­gną Pań­stwo przy­pro­wa­dzić swo­ją pocie­chę – bar­dzo się cie­szy­my.
Pro­si­my o zapo­zna­nie się z poniż­szy­mi doku­men­ta­mi oraz o kon­takt z dyrek­to­rem przed­szko­la. Chęt­nie udzie­li­my odpo­wie­dzi na Pań­stwa pyta­nia.

STATUT Przed­szko­la Weso­łe Nut­kiprzedszkole-wesole-nutki

REGULAMIN – odpłat­no­ści w roku 2020/20201

Kar­ta Zgło­sze­nia Dziec­ka

Infor­ma­cje o ubez­pie­cze­niu NW:
 Ubez­pie­cze­nie NNW – Przed­szko­le Weso­le Nut­ki

Poli­sa Inter­Risk

tabe­la norm uszczerb­ku na zdro­wiu