Sza­now­ni Pań­stwo,
jest nam bar­dzo miło, że zawi­ta­li Pań­stwo na naszą stro­nę. Jeśli nasze przed­szko­le jest tym, do któ­re­go pra­gną Pań­stwo przy­pro­wa­dzić swo­ją pocie­chę – bar­dzo się cie­szy­my.
Pro­si­my o zapo­zna­nie się z poniż­szy­mi doku­men­ta­mi oraz o kon­takt z dyrek­to­rem przed­szko­la. Chęt­nie udzie­li­my odpo­wie­dzi na Pań­stwa pytania.

STATUT Przed­szko­la Weso­łe Nut­ki obo­wią­zu­ją­cy od stycz­nia 2023przedszkole-wesole-nutki

Regu­la­min płat­no­ści 2023/2024

Kar­ta Zgło­sze­nia Dziecka

Infor­ma­cje o ubez­pie­cze­niu NW:

Poli­sa Inter Risk