Rodzin­na atmos­fe­ra“ – to znak roz­po­znaw­czy Przed­szko­le Weso­łe Nut­ki Wro­cław. Na wczo­raj­szych warsz­ta­tach rodzi­ce wraz ze swo­imi pocie­cha­mi z gru­py Psz­czó­łek spę­dzi­li cud­ny czas. Przy­ja­ciel­skie roz­mo­wyWię­cej →

Jeste­śmy dum­ni z naszej naj­młod­szej gru­py. Jeży­ki wzię­ły udział w ogól­no­pol­skiej akcji „Zostań Straż­ni­kiem Lasów: Cała Pol­ska Malu­je GIGA LAURKĘ“. Akcja mia­ła na celu zwięk­sze­nie świa­do­mo­ści, jakWię­cej →

Wczo­raj­sza wizy­ta w Ope­rze Wro­cław­skiej zro­bi­ła na Kro­pecz­kach nie­sa­mo­wi­te wra­że­nie. Samo miej­sce wzbu­dzi­ło wśród dzie­ci zachwyt, nie mówiąc o spek­ta­klu, któ­ry obej­rza­ły. I nic w tym dziw­ne­go, ponie­waż „SidWię­cej →

Teatrzyk „Kro­pa“ w oso­bie Pana Kro­py zapro­sił dzie­ci do wspól­nej zaba­wy z muzy­ką. Dzie­ci dowie­dzia­ły się jak muzy­ka jest wyko­rzy­sty­wa­na do budo­wa­nia nastro­ju a tak­że wcie­la­ły się w roz­ma­iteWię­cej →