Czy wie­cie, że gita­ra elek­trycz­na może kwa­kać? W cza­sie warsz­ta­tów muzycz­nych pro­wa­dzo­nych przez pana Łuka­sza z Teatru Kro­pa nasze przed­szko­la­ki dowie­dzia­ły się wie­lu cie­ka­wych rze­czy 🎸🎶Wię­cej →

Na dwo­rze kró­la Pasi­brzu­cha“, to kolej­ne przed­sta­wie­nie wysta­wio­ne u nas przez Teatrzyk Kro­pa. Tym razem o tym, że tele­wi­zja i gry kom­pu­te­ro­we nie­ko­niecz­nie są naj­lep­szym spo­so­bem spę­dza­nia wol­ne­goWię­cej →

Ostat­nie wol­ne miej­sca dla 2 dzie­ci z rocz­ni­ka 2018 oraz tyl­ko po jed­nym miej­scu z pozo­sta­łych rocz­ni­ków! Zapra­sza­my do nasze­go roz­śpie­wa­ne­go przed­szko­la! Cze­ka­my na Was!!!Wię­cej →

Tego dnia odby­ły się w naszym przed­szko­lu warsz­ta­ty z Panią Mar­cjan­ną Jeliń­ską, zna­ną też jako „Kozac­ka Skrzy­pacz­ka”, pod­czas któ­rych dzie­ci mia­ły moż­li­wość pozna­nia i naucze­nia się kil­ku daw­nychWię­cej →

Dzi­siaj w naszym przed­szko­lu zago­ści­li muzy­cy z Naro­do­we­go Forum Muzy­ki z opo­wie­ścią muzycz­ną „Nut­ko­lan­dia”. Pod­czas kon­cer­tu przed­szko­la­ki pozna­ły brzmie­nie takich instru­men­tów, jak: wio­lon­cze­la, sak­so­fon, pia­ni­no elek­trycz­ne, per­ku­sja. Spo­tka­nieWię­cej →

Sza­now­ni Rodzi­ce, z oka­zji Świąt Welka­noc­nych życzę Wam dużo zdro­wia, spo­ko­ju, wytrwa­ło­ści i uśmie­chu, oby ten świą­tecz­ny czas był momen­tem wyci­sze­nia i wypo­czyn­ku w zaci­szu domo­we­go ogni­ska. Zmar­twych­wsta­łyWię­cej →