Jeśli lubisz pra­cę z dzieć­mi i posia­dasz wykształ­ce­nie kie­run­ko­we Weso­łe Nut­ki zapra­sza­ją do współ­pra­cy!Wię­cej →

Antek bar­dzo chce mieć bab­cię, więc ją sobie… wymy­śla. Bo bab­cia to naj­lep­szy spo­sób na wszel­kie smut­ki i kło­po­ty. Bab­cia Ant­ka miesz­ka na drze­wie i polu­je naWię­cej →

A nasze Żab­ki kum­ka­ją po hisz­pań­sku. Wolon­ta­riusz­ka Ele­na popro­wa­dzi­ła zaba­wy w gru­pie 5latków w języ­ku hisz­pań­skim, a dzie­ci łapa­ły słów­ka, tak jak spryt­ne żab­ki łapią smacz­ne muchy. Wię­cej →

Pastusz­ko­wie, Trzej Kró­lo­wie, Anioł­ki, św Józef i Mary­ja dziś spe­cjal­nie dla swych Babć i Dziad­ków w wyjąt­ko­wym przed­sta­wie­niu pre­zen­to­wa­li swo­je zdol­no­ści recy­ta­tor­skie, tanecz­ne i wokal­ne. Bra­wom nie było koń­ca,Wię­cej →