1. Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych ser­wi­su wesolenutki.eu jest Przed­szko­le Nie­pu­blicz­ne Języ­ko­wo-Muzycz­ne Weso­łe Nut­ki pod zarzą­dem orga­nu pro­wa­dzą­ce­go: Para­fii Ewan­ge­lic­ko-Augs­bur­skiej we Wro­cła­wiu Opatrz­no­ści Bożej, wpi­sa­nej do reje­stru przed­się­bior­ców Cen­tral­nej Ewi­den­cji i Infor­ma­cji o Dzia­łal­no­ści Gospo­dar­czej pod nume­rem NIP: 897–13-69–404 (dalej: Administrator).
  2. Admi­ni­stra­tor dzia­ła w opar­ciu o wewnętrz­ne pro­ce­du­ry i zale­ce­nia, zgod­ne z odpo­wied­ni­mi akta­mi praw­ny­mi w zakre­sie ochro­ny danych oso­bo­wych, a w szcze­gól­no­ści z Roz­po­rzą­dze­niem Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46 WE.
  3. Ser­wis zbie­ra jedy­nie infor­ma­cje poda­ne dobro­wol­nie przez użyt­kow­ni­ka w for­mu­la­rzu kon­tak­to­wym. Ser­wis może zapi­sać ponad­to infor­ma­cje o para­me­trach połą­cze­nia (ozna­cze­nie cza­su, adres IP). Dane w for­mu­la­rzu nie są udo­stęp­nia­ne pod­mio­tom trze­cim. Dane poda­ne w for­mu­la­rzu są prze­twa­rza­ne wyłącz­nie w celu udzie­le­nia odpo­wie­dzi na pyta­nie zada­ne przez for­mu­larz kon­tak­to­wy, w tym np. przed­sta­wie­nie oferty.
  4. Użyt­kow­nik ser­wi­su ma pra­wo do wglą­du w swo­je dane, sko­ry­go­wa­nia ich, usu­nię­cia, ogra­ni­cza­nia prze­twa­rza­nia. W tym celu powi­nien skon­tak­to­wać się dro­gą pisem­ną, mailo­wą lub tele­fo­nicz­ną z Admi­ni­stra­to­rem, korzy­sta­jąc z danych kon­tak­to­wych umiesz­czo­nych w zakład­ce Kon­takt tego serwisu.
  5. Cia­stecz­ka z Google Maps – Google Maps API to usłu­ga obsłu­gi map ofe­ro­wa­na Google Ire­land Limi­ted („Google”). Korzy­sta­my z Google Maps, aby wyświe­tlać inte­rak­tyw­ną mapę i pomóc Ci w zna­le­zie­niu nasze­go przed­szko­la. Przy korzy­sta­niu z Google Maps infor­ma­cje na temat korzy­sta­nia przez Cie­bie z tej witry­ny inter­ne­to­wej (w tym na temat Two­je­go adre­su IP) może być prze­ka­za­na do ser­we­rów Google w Sta­nach Zjed­no­czo­nych i tam może być prze­cho­wy­wa­na przez Google.