Tutaj znaj­du­ją się wszyst­kie nie­zbęd­ne infor­ma­cje o naszym przed­szko­lu. Zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z nimi, a jeśli mimo to będą mie­li Pań­stwo pyta­nia, zapra­sza­my do kon­tak­tu mailo­we­go, tele­fo­nicz­ne­go lub oso­bi­ste­go. Nasi pra­cow­ni­cy chęt­nie roz­wie­ją wszel­kie Pań­stwa wątpliwości.