Nasze przed­szko­le obej­mu­je opie­ką dzie­ci w wie­ku 3–6 lat (dopusz­cza się 2,5‑latki) w pię­ciu oddzia­łach. Funk­cjo­nu­je w wol­no­sto­ją­cym, par­te­ro­wym budyn­ku usy­tu­owa­nym w bli­skim sąsiedz­twie wro­cław­skie­go Ryn­ku. Sale są wypo­sa­żo­ne w meble i zabaw­ki dosto­so­wa­ne so potrzeb i wie­ku dzie­ci. Paste­lo­we kolo­ry nada­ją wnę­trzom cie­pły i weso­ły klimat.

Ogród przed­szkol­ny i znaj­du­ją­cy się w nim plac zabaw zapew­nia­ją rado­sną zaba­wę na świe­żym powie­trzu. Zwra­ca­my szcze­gól­ną uwa­gę, by dzie­ci spę­dza­ły moż­li­wie dużo cza­su w ogro­dzie i na spa­ce­rach, nawet przy nie­co mniej sprzy­ja­ją­cej aurze. Plac zabaw wypo­sa­żo­ny jest w dwa zesta­wy do wspi­na­nia ze zjeż­dżal­nia­mi, „mał­pi gaj” czy­li zestaw do wspi­na­nia dla naj­star­szych dzie­ci, pociąg, podwój­ną pia­skow­ni­cę, buja­ki (sprę­ży­now­ce) oraz tabli­cę do pisa­nia kredą.

Wyży­wie­nie. Jakość jest naszym prio­ry­te­tem. Posił­ki są przy­go­to­wy­wa­ne spe­cjal­nie dla nas przez nale­żą­cą do orga­nu pro­wa­dzą­ce­go nowo­cze­sną kuch­nię Kamie­ni­cy pod Anio­ła­mi przy ul. Kazi­mie­rza Wiel­kie­go 31–33. Korzy­sta­my z wyso­ko­ja­ko­ścio­wych pro­duk­tów, ser­wu­je­my dużo świe­żych warzyw i owo­ców oraz uni­ka­my uży­wa­nia cukru. Zatrud­nia­my die­te­tycz­kę Jolan­tę Link, któ­ra dba o pra­wi­dło­we zbi­lan­so­wa­nie die­ty dla naszych wycho­wan­ków oraz o to, aby posił­ki były smacz­ne i atrak­cyj­ne dla dzieci.

W ramach cze­sne­go zapewniamy:

 • facho­wą opie­kę nad dzieckiem,
 • cało­dzien­ne wyży­wie­nie (śnia­da­nie, zupa, obiad, podwieczorek),
 • cało­do­bo­we ubez­pie­cze­nie NW,
 • reali­za­cję pro­gra­mu dydak­tycz­ne­go zgod­ne­go z pod­sta­wą pro­gra­mo­wą MEN we wszyst­kich gru­pach wiekowych,
 • naukę języ­ka angiel­skie­go w gru­pach mak­sy­mal­nie 10 oso­bo­wych: trzy razy w tygodniu,
 • zaba­wy z języ­kiem nie­miec­kim w gru­pach 4, 5 i 6‑latków,
 • zaję­cia umu­zy­kal­nia­ją­ce (ryt­mi­ka) – dwa razy w tygodniu,
 • gim­na­sty­kę ogól­no­ro­zwo­jo­wą z ele­men­ta­mi korek­ty – dwa razy w tygodniu,
 • tera­pię logopedyczną,
 • opie­kę psychologiczną,
 • reli­gię,
 • udział w teatrzy­kach i kon­cer­tach odby­wa­ją­cych się w przedszkolu.

Przed­szko­le jest czyn­ne codzien­nie od ponie­dział­ku do piąt­ku w godz. 6.30 – 17.30. Infor­mu­je­my, że przed­szko­le nie pra­cu­je w Wiel­ki Pią­tek oraz Wigi­lię Boże­go Narodzenia.