Chce­my two­rzyć miej­sce przy­ja­zne dzie­ciom, rodzi­com, nauczy­cie­lom oraz pra­cow­ni­kom przed­szko­la. Prio­ry­te­tem dla nas aby dzie­ci w poczu­ciu  bez­pie­czeń­stwa i akcep­ta­cji mogły roz­wi­jać swo­je zain­te­re­so­wa­nia, uczyć się poprzez zaba­wę i dzia­ła­nie, a tak­że zdo­by­wać umie­jęt­no­ści i wie­dzę zgod­nie z indy­wi­du­al­ną dro­gą roz­wo­ju. Naszym celem jest wycho­wa­nie dzie­ci do życia w har­mo­nii z samy­mi sobą, inny­mi ludź­mi i ota­cza­ją­cym świa­tem, przy jed­no­cze­snym przy­go­to­wa­niu ich do roz­po­czę­cia nauki szkolnej.

Jeste­śmy świa­do­mi zna­cze­nia kon­tak­tu dzie­ci z natu­rą, dla­te­go korzy­sta­my z każ­dej oka­zji, aby spę­dzać czas w naszym ogro­dzie, któ­ry nie tyl­ko dys­po­nu­je funk­cjo­nal­nym pla­cem zabaw, ale wkrót­ce będzie rów­nież wypo­sa­żo­ny w warzyw­ni­ki pro­wa­dzo­ne przez poszcze­gól­ne grupy.

Przed­szko­le „Weso­łe Nut­ki“ znaj­du­je się w ser­cu Wro­cła­wia, co umoż­li­wia nam współ­pra­cę z licz­ny­mi insty­tu­cja­mi kul­tu­ry, taki­mi jak Teatr Muzycz­ny Capi­tol, Wro­cław­ski Teatr Lalek, Ope­ra Wro­cław­ska czy kino Helios. Orga­ni­zu­je­my licz­ne wyciecz­ki i aktyw­nie uczest­ni­czy­my w życiu lokal­nej społeczności.

Zachę­ca­my rów­nież do odwie­dze­nia innych sek­cji naszej stro­ny inter­ne­to­wej, takich jak KADRA czy OFERTA, aby mogli Pań­stwo lepiej nas poznać.

W przy­pad­ku jakich­kol­wiek pytań, ser­decz­nie zapra­sza­my do kon­tak­tu. Moż­na się z nami skon­tak­to­wać, wysy­ła­jąc wia­do­mość na nasz adres ema­il: przedszkole@wesolenutki.eu lub dzwo­niąc na numer tele­fo­nu: 530–114-202, 570–244-251.