Trwa rekru­ta­cja do nasze­go przed­szko­la językowo-muzycznego.

WESOŁE NUTKI zapra­sza­ją dzie­ci z rocz­ni­ka 2020. Zwol­ni­ły się też miej­sca dla dzie­ci z rocz­ni­ka 2019.

Kar­ta zgło­sze­nia dostęp­na do pobra­nia  tutaj lub w zakład­ce dokumenty.

Infor­ma­cje dostęp­ne pod nume­rem tele­fo­nu 71 343 18 99 oraz adre­sem mailo­wym: przedszkole@wesolenutki.eu.

ZAPRASZAMY!