Oprócz zajęć pro­gra­mo­wych reali­zo­wa­nych w ramach cze­sne­go ofe­ru­je­my zaję­cia dodat­ko­we, pro­wa­dzo­ne w godzi­nach popo­łu­dnio­wych, dodat­ko­wo odpłat­ne:

  • pił­ka noż­na
  • sza­chy
  • tań­ce
  • balet
  • warsz­ta­ty bęb­niar­skie
  • robo­ty­ka

Rozkład zajęć popołudniowych, dodatkowo płatnych:

Poniedziałek:

Pił­ka noż­na – podział na gru­py:

Żab­ki: 14:00–14:30

Psz­czół­ki i Sow­ki: 14:30–15:00

Wtorek:

Robo­ty­ka – podział na gru­py:

Żab­ki: 14:00–14:30

Psz­czół­ki: 14:35–15:30

Sów­ki: 15:40–16:30

Środa:

Tań­ce – podział na gru­py:

Psz­czół­ki: 14:00–14:30

Żab­ki: 14:30–15:00

Sów­ki: 15:00–15:30

Balet:

Psz­czół­ki: 15:40–16:10

Żab­ki: 16:10–16:40

Czwartek:

Sza­chy – podział na gru­py:

Żab­ki:  14:00–14:40

Psz­czół­ki: 14.40 – 15.30

Sów­ki: 15.40 – 16.20

Piątek:

Bęb­ny – podział na gru­py:

Sów­ki: 14:00–14:20

Żab­ki: 14:25–14:45

Psz­czół­ki: 14:50–15:10

Uwa­ga: Jest to orien­ta­cyj­ny podział godzi­no­wy zajęć, któ­ry może ule­gać nie­wiel­kim zmia­nom ze wzglę­du na ilość obec­nych dzie­ci. W przy­pad­ku nie­obec­no­ści pro­wa­dzą­ce­go – zaję­cia mogą być odro­bio­ne w innym ter­mi­nie po uzgod­nie­niu ter­mi­nu z dyrek­to­rem przed­szko­la i wywie­sze­niu infor­ma­cji na tabli­cy infor­ma­cyj­nej.

Dla naj­star­szych grup orga­ni­zu­je­my rów­nież „Zie­lo­ne przed­szko­la”.