Oprócz zajęć pro­gra­mo­wych reali­zo­wa­nych w ramach cze­sne­go ofe­ru­je­my zaję­cia dodat­ko­we, pro­wa­dzo­ne w godzi­nach popo­łu­dnio­wych, dodat­ko­wo odpłatne:

  • pił­ka nożna
  • sza­chy
  • tań­ce
  • balet
  • warsz­ta­ty bębniarskie
  • robo­kloc­ki

Rozkład zajęć popołudniowych, dodatkowo płatnych:

Poniedziałek:

Pił­ka noż­na – podział na grupy:

Kro­pecz­ki: 14:00–14:30

Żab­ki: 14:30–15:00

Wtorek:

Robo­kloc­ki – podział na grupy:

Kro­pecz­ki: 14:00–15:00

Żab­ki: 15:00–16:00

Środa:

Tań­ce – podział na grupy:

Kro­pecz­ki: 14:00–14:30

Żab­ki: 14:30–15:00

Balet:

Żab­ki i Kro­pecz­ki: 15:10–15:40

Czwartek:

Sza­chy – podział według umie­jęt­no­ści dzie­ci w grupach:

Kro­pecz­ki:  14:00–15:00

Żab­ki: 15.00 – 16.00

Piątek:

Bęb­ny – podział na grupy:

Kro­pecz­ki: 14:00–14:20

Żab­ki: 14:25–14:45

Uwa­ga: Jest to orien­ta­cyj­ny podział godzi­no­wy zajęć, któ­ry może ule­gać nie­wiel­kim zmia­nom ze wzglę­du na ilość obec­nych dzie­ci. W przy­pad­ku nie­obec­no­ści pro­wa­dzą­ce­go – zaję­cia mogą być odro­bio­ne w innym ter­mi­nie po uzgod­nie­niu ter­mi­nu przez pro­wa­dzą­ce­go z dyrek­to­rem przed­szko­la i wywie­sze­niu infor­ma­cji na tabli­cy infor­ma­cyj­nej lub prze­ka­za­nie infor­ma­cji ema­il do rodzica.