Płat­no­ści nale­ży doko­ny­wać do 10 dnia każ­de­go mie­sią­ca na rachu­nek bankowy:

Przed­szko­le Nie­pu­blicz­ne Języ­ko­wo-Muzycz­ne „Weso­łe Nutki”
ul. Łaciar­ska 8, 50–104 Wro­cław

Numer rachun­ku: 56 1020 5242 0000 2102 0260 4536
Nazwa Ban­ku: PKO BP S.A.