Przed­szko­le Weso­łe Nut­ki Wro­cław łączy poko­le­nia. 👴👩‍🦳👦👧🏼
Wczo­raj­sza wizy­ta Psz­czó­łek w zaprzy­jaź­nio­nym Wro­cław­skim Dzien­nym Domu Senio­ra+ przy­nio­sła wie­le rado­ści zarów­no młod­szym jak i star­szym. Były tań­ce, śpie­wy i dłu­gie roz­mo­wy przy pysz­nych ciasteczkach.💙