Dzi­siej­sza wyciecz­ka Kro­pe­czek do Muzeum Pana Tade­usza była wspa­nia­łą lek­cją histo­rii. Dzie­ci dowie­dzia­ły się mię­dzy inny­mi jak powsta­je papier. Każ­de z nich mia­ło moż­li­wość czer­pa­nia papie­ru na sicie, a pod­czas warsz­ta­tów swo­je arku­sze ozdo­bić suszo­ny­mi rośli­na­mi i bibu­łą. Tak twór­czo spę­dzo­ne­go cza­su może­my im tyl­ko pozazdrościć 📖🙂❤📜