Dzi­siaj Ele­na przy­go­to­wa­ła dla dzie­ci pre­zen­ta­cję o zmie­nia­ją­cej się na prze­strze­ni lat tech­no­lo­gii. Mogli­śmy zoba­czyć jak wyglą­dał apa­rat tele­fo­nicz­ny, tele­wi­zor czy maszy­na do pisa­nia 100 lat temu. Porów­ny­wa­li­śmy co od tam­te­go cza­su się zmie­ni­ło i zasta­na­wia­li­śmy jakie korzy­ści może­my czer­pać z postę­pu tech­no­lo­gicz­ne­go, ale jed­no­cze­śnie jakie zagro­że­nia może nieść ze sobą zbyt dłu­gie oglą­da­nie tele­wi­zji lub korzy­sta­nie z tele­fo­nu komór­ko­we­go. Na koniec pre­zen­ta­cji na wła­sne uszy prze­ko­na­li­śmy się, że pro­sty tele­fon może­my w łatwy spo­sób zro­bić sobie sami. To był bar­dzo poucza­ją­cy wykład ☎️📱🖥🖨💻🔌