Dzi­siej­szy dzień był wyjąt­ko­wy dla całe­go Przed­szko­le Weso­łe Nut­ki Wro­cław, gdyż mie­li­śmy wiel­ką przy­jem­ność ofi­cjal­nie przy­wi­tać w gro­nie Przed­szko­la­ków naj­młod­szą gru­pę Jeży­ków. Gra­tu­lu­je­my wspa­nia­łe­go wystę­pu, któ­ry nie pozo­sta­wia cie­nia wąt­pli­wo­ści co do talen­tów nowo paso­wa­nych. ❤️🌞⚘️🎉

O uro­czy­sty nastrój zadba­ły rów­nież Psz­czół­ki – uświet­nia­jąc paso­wa­nie swo­im śpiewem.