Wycho­waw­czy­nie zapro­si­ły do wspól­nej zaba­wy i dzia­łań twór­czych zarów­no Kro­pecz­ki jak i rodzi­ców Kro­pe­czek. Miło jest razem two­rzyć pięk­ne rze­czy. Bar­dzo dzię­ku­je­my za wspól­ną pra­cę i pięk­ny występWię­cej →

To był wyjąt­ko­wo trud­ny kon­kurs. Wszyst­kie pra­ce były prze­pięk­ne, dla­te­go bar­dzo nam miło że uda­ło nam się wyróż­nić każ­de­go uczest­ni­ka. Pra­gnie­my jesz­cze raz pogra­tu­lo­wać zwy­cięz­comWię­cej →

Pani Ania wraz z uczen­ni­ca­mi SP nr 97 odwie­dzi­ła Nas z bar­dzo cie­ka­wy­mi zaję­cia­mi. Zerów­ko­wi­czą bar­dzo podo­ba­ły się zaję­cia i chęt­nie w nich uczest­ni­czy­ły. Mie­li kolej­ną oka­zję pod­py­tać kole­żan­kiWię­cej →