Zerów­ka ma bar­dzo inten­syw­ny czas. Wie­le nauki, wyjść oraz wystę­pów. Jeste­śmy ogrom­nie dum­ni, że tak wspa­nia­le się zapre­zen­to­wa­li na Prze­glą­dzie Pio­sen­ki Wio­sen­nej w Przed­szko­lu „Król Maciuś“Wię­cej →

Lubu­skie Biu­ro Kon­cer­to­we – Orfe­usz jak zawsze poru­szy­ło ser­ca naszych pod­opiecz­nych. Ile zdo­by­li­śmy infor­ma­cji pod­czas tego pięk­ne­go kon­cer­tu. Teraz już wie­my dla­cze­go butel­ki z wodą wyda­jąWię­cej →

Wycho­waw­czy­nie zapro­si­ły do wspól­nej zaba­wy i dzia­łań twór­czych zarów­no Kro­pecz­ki jak i rodzi­ców Kro­pe­czek. Miło jest razem two­rzyć pięk­ne rze­czy. Bar­dzo dzię­ku­je­my za wspól­ną pra­cę i pięk­ny występWię­cej →

To był wyjąt­ko­wo trud­ny kon­kurs. Wszyst­kie pra­ce były prze­pięk­ne, dla­te­go bar­dzo nam miło że uda­ło nam się wyróż­nić każ­de­go uczest­ni­ka. Pra­gnie­my jesz­cze raz pogra­tu­lo­wać zwy­cięz­comWię­cej →