Pani Ania wraz z uczen­ni­ca­mi SP nr 97 odwie­dzi­ła Nas z bar­dzo cie­ka­wy­mi zaję­cia­mi. Zerów­ko­wi­czą bar­dzo podo­ba­ły się zaję­cia i chęt­nie w nich uczest­ni­czy­ły. Mie­li kolej­ną oka­zję pod­py­tać kole­żan­kiWię­cej →

Nasze dzie­ci uwiel­bia­ją oglą­dać przed­sta­wie­nia. Szcze­gól­nie kie­dy mogą swo­bod­nie czuć się i oka­zy­wać swo­je emo­cje wywo­ła­ne dzię­ki wystę­po­wi arty­stów. Wię­cej →

Nasza naj­młod­sza gru­pa sta­ła się już ofi­cjal­nie „Przed­szko­la­ka­mi“. Jeste­śmy z nich ogrom­nie dum­ni. Wie­le tru­du wło­ży­ły nasze malusz­ki, żeby występ arty­stycz­ny dostar­czył nam tyle dumy. Jesz­czeWię­cej →

Nasze „Żab­ki“ odwie­dzi­ły Szko­łę Pod­sta­wo­wą nr 67 we Wro­cła­wiu. Odby­ła się tam zaję­cia z Tera­pii Ręki- zaję­cia kora­li­ko­we. Każ­dy przed­szko­lak wyko­nał pięk­ny bre­lok, o swo­im ulu­bio­nym kształ­cieWię­cej →

Dzie­ci odwie­dzi­ły Miej­ską Biblio­te­kę Publicz­ną (filia nr 12). Lek­cja biblio­tecz­na dostar­czy­ła wie­dzy o funk­cjo­no­wa­niu, zbio­rach i ofer­cie jaką ma do zaofe­ro­wa­nia to magicz­ne miej­sce. Kro­pecz­ki były podWię­cej →