Paź­dzier­nik – mie­siąc pierw­szych katar­ków i opa­da­ją­cych liści. W przed­szko­lu Weso­łe Nut­ki spę­dzi­li­śmy ten czas na rze­czach poży­tecz­nych i mnó­stwo zaba­wy. Na obraz­ku pamiąt­ka z Dnia Edu­ka­cji Naro­do­wej, jesz­czeWię­cej →

Przyklejone

Wrze­sień to mie­siąc wiel­kie­go powro­tu do ruty­ny. Wypo­czę­ci, po waka­cjach nasze dzie­ci świę­to­wa­ły nie tyl­ko Dzień Krop­ki. Wrze­sień był wspa­nia­łą oka­zją do cele­bro­wa­nia naszych cudow­nychWię­cej →

Przyklejone

Nasze Jeży­ki były bar­dzo cie­ka­we jak dzia­ła hotel, ile osób w nim pra­cu­je. Jak wyglą­da­ją poko­je hote­lo­we, kto może przy­je­chać i zatrzy­mać się w takim hote­lu. Pani AniaWię­cej →

Hel­lo, my name is Mer­le and I am from Ger­ma­ny, I have been volun­te­eringhere at Weso­le Nut­ki Kin­der­gar­ten sin­ce Novem­ber 2023. During my volun­te­erservi­ce I was able toWię­cej →

W dniu 13.05 gru­pa Kro­pe­czek i Żabek poje­cha­ła na wspól­ną wyciecz­kę do Rezer­wa­tu przy­ro­dy Wąwo­zu Myśli­bor­skie­go. Na wyciecz­ce cze­ka­ło nas spo­ro atrak­cji: przej­ście przez stru­myk, omi­nię­cieWię­cej →

W dniu 10.05 byli­śmy na warsz­ta­tach w PSZO­Ku ‑punk­cie selek­tyw­ne­go zbie­ra­nia odpa­dów komu­nal­nych. Dowie­dzie­li­śmy się bar­dzo cie­ka­wych rze­czy na temat segre­ga­cji i recy­klin­gu śmie­ci. Nie­któ­re infor­ma­cje zasko­czy­łyWię­cej →

Hel­lo! I’m Nico and during my volun­te­ering pro­ject at the Kin­der­gar­ten Weso­le Nut­ki, star­ted on the 3rd of Decem­ber 2023, I had the oppor­tu­ni­ty and theWię­cej →

Bar­dzo miło nam obser­wo­wać jak nasze dzie­ci i senio­rzy wspól­nie potra­fią dzia­łać. Jeste­śmy dum­ni, że mimo róż­ni­cy wie­ku potra­fią się cier­pli­wie od sie­bie wza­jem­nie uczyć. Naj­pięk­niej­szeWię­cej →