Paź­dzier­nik – mie­siąc pierw­szych katar­ków i opa­da­ją­cych liści. W przed­szko­lu Weso­łe Nut­ki spę­dzi­li­śmy ten czas na rze­czach poży­tecz­nych i mnó­stwo zaba­wy. Na obraz­ku pamiąt­ka z Dnia Edu­ka­cji Naro­do­wej, jesz­czeWię­cej →

Przyklejone

Wrze­sień to mie­siąc wiel­kie­go powro­tu do ruty­ny. Wypo­czę­ci, po waka­cjach nasze dzie­ci świę­to­wa­ły nie tyl­ko Dzień Krop­ki. Wrze­sień był wspa­nia­łą oka­zją do cele­bro­wa­nia naszych cudow­nychWię­cej →

Przyklejone

Aby tra­dy­cji sta­ła się zadość w naszym przed­szko­lu odby­ło się noco­wa­nie miko­łaj­ko­we. Gru­pa Żabek ubra­ła samo­dziel­nie cho­in­kę, była wspól­na kola­cja, świą­tecz­ne zaba­wy, piża­ma par­ty oraz seansWię­cej →

🇩🇪❤️🇵🇱Hel­lo, my name is Mer­le and I am 19 years old. I come from Ber­lin and gra­du­ated from high scho­ol this year. In my free time I enjoy play­ingWię­cej →

Hel­lo we are Lena and Char­lot­te two volun­te­ers from Ger­ma­ny. We work in octo­ber and the begin­ning of novem­ber in the kin­der­gar­ten. We pre­pa­re theWię­cej →

🇬🇪❤️🇵🇱Hel­lo, I’m Tor­ni­ke from Geo­r­gia.  I have com­ple­ted my bache­lo­r’s degree at the Iliau­ni uni­ver­si­ty of art histo­ry and scien­ce. This year I will volun­te­er at the kin­der­gar­ten „Weso­łe Nut­ki“.Wię­cej →