Nasi zerów­ko­wi­cze posta­no­wi­li dzi­siaj odwie­dzić pobli­ski żło­bek przy uli­cy Kro­wiej by prze­ka­zać jego wycho­wan­kom wła­sno­ręcz­nie wyko­na­ne upo­min­ki i opo­wie­dzieć co nie­co o Przed­szko­le Weso­łe Nut­ki Wro­cław.Były śpie­wy,Wię­cej →

Warsz­ta­ty we Wro­cław­skim Teatrze Lalek, w któ­rych uczest­ni­czy­ły dzi­siaj Jeży­ki i Kro­pecz­ki, oka­za­ły się być nie­zwy­kłą przy­go­dą. Dzie­ci dowie­dzia­ły się na nich mnó­stwa cie­ka­wo­stek doty­czą­cych teatru, lal­ka­rzyWię­cej →

Dzi­siaj świę­to wszyst­kich łasu­chów i dla­te­go nasze przed­szko­la­ki wybra­ły się w odwie­dzi­ny do pobli­skiej pącz­kar­ni, by dowie­dzieć się u źró­dła jak się robi pącz­ki i dla­cze­go są takie pysz­ne.Wię­cej →

Pocz­ta Walen­tyn­ko­wa dotar­ła dzi­siaj do wszyst­kich grup. Kolo­ro­we kart­ki, ser­dusz­ka, laur­ki i listy spra­wi­ły, że każ­dy z nas mógł poczuć się wyjąt­ko­wo. Dzię­ku­je­my wszyst­kim nadaw­com.⚘️Wię­cej →

Wczo­raj­szy dzień w przed­szko­lu upły­nął w towa­rzy­stwie Agen­cja Szko­l­no-Przed­sz­ko­l­na LUPUS. Dzie­ci mia­ły oka­zję uczest­ni­czyć w pro­gra­mie edu­ka­cyj­nym „Aka­de­mia Pro­gra­mi­stów“, na któ­rym dowie­dzia­ły się mię­dzy inny­mi czym róż­ni sięWię­cej →