Paź­dzier­nik – mie­siąc pierw­szych katar­ków i opa­da­ją­cych liści. W przed­szko­lu Weso­łe Nut­ki spę­dzi­li­śmy ten czas na rze­czach poży­tecz­nych i mnó­stwo zaba­wy. Na obraz­ku pamiąt­ka z Dnia Edu­ka­cji Naro­do­wej, jesz­czeWię­cej →

Przyklejone

Wrze­sień to mie­siąc wiel­kie­go powro­tu do ruty­ny. Wypo­czę­ci, po waka­cjach nasze dzie­ci świę­to­wa­ły nie tyl­ko Dzień Krop­ki. Wrze­sień był wspa­nia­łą oka­zją do cele­bro­wa­nia naszych cudow­nychWię­cej →

Przyklejone

To był wyjąt­ko­wo trud­ny kon­kurs. Wszyst­kie pra­ce były prze­pięk­ne, dla­te­go bar­dzo nam miło że uda­ło nam się wyróż­nić każ­de­go uczest­ni­ka. Pra­gnie­my jesz­cze raz pogra­tu­lo­wać zwy­cięz­comWię­cej →

Pani Ania wraz z uczen­ni­ca­mi SP nr 97 odwie­dzi­ła Nas z bar­dzo cie­ka­wy­mi zaję­cia­mi. Zerów­ko­wi­czą bar­dzo podo­ba­ły się zaję­cia i chęt­nie w nich uczest­ni­czy­ły. Mie­li kolej­ną oka­zję pod­py­tać kole­żan­kiWię­cej →

Nasze dzie­ci uwiel­bia­ją oglą­dać przed­sta­wie­nia. Szcze­gól­nie kie­dy mogą swo­bod­nie czuć się i oka­zy­wać swo­je emo­cje wywo­ła­ne dzię­ki wystę­po­wi arty­stów. Wię­cej →

Nasza naj­młod­sza gru­pa sta­ła się już ofi­cjal­nie „Przed­szko­la­ka­mi“. Jeste­śmy z nich ogrom­nie dum­ni. Wie­le tru­du wło­ży­ły nasze malusz­ki, żeby występ arty­stycz­ny dostar­czył nam tyle dumy. Jesz­czeWię­cej →