Dzień Edu­ka­cji Naro­do­wej ’23

Paź­dzier­nik – mie­siąc pierw­szych katar­ków i opa­da­ją­cych liści. W przed­szko­lu Weso­łe Nut­ki spę­dzi­li­śmy ten czas na rze­czach poży­tecz­nych i mnó­stwo zaba­wy. Na obraz­ku pamiąt­ka z Dnia Edu­ka­cji Naro­do­wej, jesz­cze raz dzię­ku­je­my naszym paniom za wspa­nia­ła opie­kę i wspar­cie. Dzię­ki wam nasze dni są wypeł­nio­ne przez pozy­tyw­ne bodź­ce i dużo uśmiechu.