Obcho­dzi­my Dzień Chło­pa­ka ’23

Wrze­sień to mie­siąc wiel­kie­go powro­tu do ruty­ny. Wypo­czę­ci, po waka­cjach nasze dzie­ci świę­to­wa­ły nie tyl­ko Dzień Krop­ki. Wrze­sień był wspa­nia­łą oka­zją do cele­bro­wa­nia naszych cudow­nych chło­pa­ków! Każ­da gru­pa Dzień Chło­pa­ka świę­to­wa­ła na swój spo­sób, tu małe wspo­mnie­nie dla was 🙂