W pią­tek gru­pa Żabek świę­to­wa­ła roz­po­czę­cie wakacji.

Ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim Rodzi­com za kolej­ny wspól­ny rok, zaan­ga­żo­wa­nie i wspie­ra­nie gru­py. Piąt­ko­wy ple­ne­ro­wy poczę­stu­nek był tego zna­ko­mi­tym przy­kła­dem – z pew­no­ścią nie było­by tak smacz­nie bez nie­oce­nio­nej pomo­cy Rodziców. 🥳🍉🍇🥭🍍🍌