Wita­min­ki, wita­min­ki dla chłop­czy­ka i dziewczynki…“

Gru­pa Jeży­ków roz­po­czy­na przed­szkol­ną przy­go­dę z pro­gra­mem Zdro­we Dzie­ci pysz­ną sałat­ką owo­co­wą samo­dziel­nie wyko­na­ną przez dzie­ci (z nie­wiel­ką pomo­cą Pań;)).

Było zdro­wo, orzeź­wia­ją­co i smacznie. 🍎🍐🍌🍉🍇

www.zdrowedzieci.com