Zerów­ka ma bar­dzo inten­syw­ny czas. Wie­le nauki, wyjść oraz wystę­pów. Jeste­śmy ogrom­nie dum­ni, że tak wspa­nia­le się zapre­zen­to­wa­li na Prze­glą­dzie Pio­sen­ki Wio­sen­nej w Przed­szko­lu „Król Maciuś“ oraz tak wspa­nia­le repre­zen­tu­ją nasze przed­szko­le. Jeste­śmy dum­ni z tak otwar­tych, wraż­li­wych i głod­nych wie­dzy i przy­gód podopiecznych.