Lubu­skie Biu­ro Kon­cer­to­we – Orfe­usz jak zawsze poru­szy­ło ser­ca naszych pod­opiecz­nych. Ile zdo­by­li­śmy infor­ma­cji pod­czas tego pięk­ne­go kon­cer­tu. Teraz już wie­my dla­cze­go butel­ki z wodą wyda­ją róż­ne dźwię­ki. Uwa­ga zdra­dzi­my jed­ną nowo roz­wią­za­ną zagad­kę. Ude­rza­jąc w szkla­ną butel­kę, drga­nia (fale) prze­no­szą się na powie­trze znaj­du­ją­ce się nad wodą. Im mniej wody, czy­li wię­cej powie­trza, tym fale są dłuż­sze, co daje niż­szy dźwięk.