Wycho­waw­czy­nie zapro­si­ły do wspól­nej zaba­wy i dzia­łań twór­czych zarów­no Kro­pecz­ki jak i rodzi­ców Kro­pe­czek. Miło jest razem two­rzyć pięk­ne rze­czy. Bar­dzo dzię­ku­je­my za wspól­ną pra­cę i pięk­ny występ przy­go­to­wa­ny przez nauczy­ciel­ki i dzieci 🙂