Bar­dzo miło nam obser­wo­wać jak nasze dzie­ci i senio­rzy wspól­nie potra­fią dzia­łać. Jeste­śmy dum­ni, że mimo róż­ni­cy wie­ku potra­fią się cier­pli­wie od sie­bie wza­jem­nie uczyć. Naj­pięk­niej­sze w tym wszyst­kim jest to, że obie stro­ny mają z tego ogrom satys­fak­cji i radości.