Hel­lo! I’m Nico and during my volun­te­ering pro­ject at the Kin­der­gar­ten Weso­le Nut­ki, star­ted on the 3rd of Decem­ber 2023, I had the oppor­tu­ni­ty and the ple­asu­re to orga­ni­ze a lot of acti­vi­ties with kids and to learn a lot by wor­king in such a beau­ti­ful enviroment.

First of all I star­ted my expe­rien­ce here intro­du­cing my coun­try thro­ugho­ut dif­fe­rent pre­sen­ta­tions abo­ut Ita­ly espe­cial­ly abo­ut cul­tu­re, cuisi­ne, cities and nature.

During the first period I cra­fted Chri­st­mas pre­sents using a qr code with some ita­lian songs as well. After the first intro­duc­tion of my coun­try I star­ted to plan and to give ita­lian clas­ses. I cho­ose to use a dif­fe­rent way of teaching ita­lian based on the kids age and needs, this hel­ped me to find new ways of teaching and gave me the chan­ce to learn polish as well. I have been impres­sed abo­ut how easy was for kids to fami­lia­ri­ze with the ita­lian lan­gu­age. In order to sha­re the love for my coun­try and on the occa­sion of grand­pa­rents day I also deci­ded to make Tiramisu(one of the most famo­us and deli­cio­us ita­lian des­sert) with the help of kids. The big­gest satis­fac­tion has been to see kids hap­py and pro­ud abo­ut the pre­sent they made for the­ir grand­pa­rents. During the­se mon­ths I also cho­ose to sha­re the ita­lian cul­tu­re thro­ugho­ut music and movies as well, by making kids listen to ita­lian music, wat­ching car­to­ons in ita­lian, play­ing guitar with them or for exam­ple by orga­ni­zing a pia­no con­cert in which my bro­ther played.

I also sha­red my pas­sion for dra­wing or crafting(castles, pre­sents, acti­vi­ties that kids found very inte­re­stig and fun.

In the end I can say I’m tru­ly hap­py abo­ut this expe­rien­ce and I’m very thank­ful to all the teachers in the kin­der­gar­ten and to my men­tor for giving me sup­port and sug­ge­stions during the­se months.

Cześć! Nazy­wam się Nico i pod­czas moje­go pro­jek­tu wolon­ta­ria­tu w Przed­szko­lu Weso­le Nut­ki, któ­ry roz­po­czął się 3 grud­nia 2023 roku, mia­łam oka­zję i przy­jem­ność orga­ni­zo­wać wie­le zajęć z dzieć­mi i wie­le się nauczyć, pra­cu­jąc w tak pięk­nym oto­cze­niu .
Przede wszyst­kim zaczą­łem tutaj swo­je doświad­cze­nie przed­sta­wia­jąc mój kraj poprzez róż­ne pre­zen­ta­cje na temat Włoch, szcze­gól­nie na temat kul­tu­ry, kuch­ni, miast i przy­ro­dy.
W pierw­szym okre­sie przy­go­to­wy­wa­łem pre­zen­ty świą­tecz­ne za pomo­cą kodu qr i kil­ku wło­skich pio­se­nek. Po pierw­szym zapo­zna­niu się z moim kra­jem zaczą­łem pla­no­wać i pro­wa­dzić zaję­cia z wło­skie­go. Decy­du­ję się na inną meto­dę naucza­nia języ­ka wło­skie­go w zależ­no­ści od wie­ku i potrzeb dzie­ci, co pomo­gło mi zna­leźć nowe meto­dy naucza­nia i dało mi szan­sę naucze­nia się rów­nież języ­ka pol­skie­go. Byłem pod wra­że­niem, jak łatwo dzie­ciom było oswo­ić się z języ­kiem wło­skim. Chcąc podzie­lić się miło­ścią do moje­go kra­ju, z oka­zji Dnia Bab­ci i Dziad­ka, zde­cy­do­wa­łam się zro­bić z pomo­cą dzie­ci Tira­mi­su (jeden z naj­słyn­niej­szych i naj­smacz­niej­szych wło­skich dese­rów). Naj­więk­szą satys­fak­cję spra­wił mi widok dzie­ci szczę­śli­wych i dum­nych z pre­zen­tu, któ­ry zro­bi­ły swo­im dziad­kom. W tych mie­sią­cach decy­du­ję się tak­że dzie­lić wło­ską kul­tu­rą poprzez muzy­kę i fil­my, zachę­ca­jąc dzie­ci do słu­cha­nia wło­skiej muzy­ki, oglą­da­nia kre­skó­wek po wło­sku, gra­nia z nimi na gita­rze lub na przy­kład orga­ni­zu­jąc kon­cert for­te­pia­no­wy, na któ­rym grał mój brat.
Podzie­li­łam się tak­że moją pasją do ryso­wa­nia i ręko­dzie­ła (zam­ki, pre­zen­ty, zaję­cia, któ­re dzie­ci uzna­ły za bar­dzo inte­re­su­ją­ce i zabaw­ne).
Na koniec mogę powie­dzieć, że jestem napraw­dę szczę­śli­wa z powo­du tego doświad­cze­nia i jestem bar­dzo wdzięcz­na wszyst­kim nauczy­cie­lom w przed­szko­lu oraz moje­mu men­to­ro­wi za wspar­cie i suge­stie w cią­gu tych miesięcy.