W dniu 10.05 byli­śmy na warsz­ta­tach w PSZO­Ku ‑punk­cie selek­tyw­ne­go zbie­ra­nia odpa­dów komu­nal­nych. Dowie­dzie­li­śmy się bar­dzo cie­ka­wych rze­czy na temat segre­ga­cji i recy­klin­gu śmie­ci. Nie­któ­re infor­ma­cje zasko­czy­ły nawet Panie nauczy­ciel­ki. Bar­dzo dzię­ku­je­my za popro­wa­dze­nie cie­ka­wych warsz­ta­tów oraz prezenty.