W dniu 13.05 gru­pa Kro­pe­czek i Żabek poje­cha­ła na wspól­ną wyciecz­kę do Rezer­wa­tu przy­ro­dy Wąwo­zu Myśli­bor­skie­go. Na wyciecz­ce cze­ka­ło nas spo­ro atrak­cji: przej­ście przez stru­myk, omi­nię­cie bagna, wej­ście na szczyt, two­rze­nie wul­ka­nów, prze­ży­cie trzę­sie­nia zie­mi. Dowie­dzie­li­śmy się wie­lu cie­ka­wych rze­czy na temat kamie­ni, krysz­ta­łów, roślin oraz wul­ka­nów właśnie.