W roku szkol­nym 2018/2019 obo­wią­zu­je opła­ta 820 zł/m-c.

Opła­ta wpi­so­wa wno­szo­na jest jed­no­ra­zo­wo w wyso­ko­ści 500 zł.

Cze­sne obej­mu­je wyży­wie­nie, wszyst­kie zaję­cia pro­gra­mo­we oraz impre­zy orga­ni­zo­wa­ne na tere­nie przed­szko­la, w tym teatrzy­ki i kon­cer­ty.

Na dru­gie i kolej­ne dziec­ko uczęsz­cza­ją­ce jed­no­cze­śnie do naszej pla­ców­ki przy­zna­je­my boni­fi­ka­tę w wyso­ko­ści 40%.

Wyso­kość cze­sne­go na kolej­ny rok szkol­ny jest usta­la­na do koń­ca lute­go.

UWAGA!
W roku szkol­nym 2019/2020 będzie obo­wią­zy­wa­ła opła­ta 850 zł/m-c. Opła­ta wpi­so­wa oraz boni­fi­ka­ta na dru­gie i kolej­ne dziec­ko uczęsz­cza­ją­ce jed­no­cze­śnie do naszej pla­ców­ki pozo­sta­ną bez zmian.