Nasza wizja

 • Two­rzy­my przed­szko­le przy­ja­zne dzie­ciom, rodzi­com, nauczy­cie­lom oraz pra­cow­ni­kom przed­szko­la, w któ­rym wszy­scy czu­ją się dobrze.
 • Wyso­ko wykwa­li­fi­ko­wa­na i sys­te­ma­tycz­nie dokształ­ca­ją­ca się kadra peda­go­gicz­na stwa­rza warun­ki do wszech­stron­ne­go roz­wo­ju, zaspo­ka­ja potrze­by oraz wyzwa­la twór­czą aktyw­ność dzieci.
 • Nasi wycho­wan­ko­wie wypo­sa­że­ni są w wie­dzę, umie­jęt­no­ści spraw­no­ści, któ­re pozwa­la­ją spro­stać wyma­ga­niom sta­wia­nym w szko­le i doro­słym życiu.
 • Naszych wycho­wan­ków cechu­je śmia­ła, otwar­ta i twór­cza posta­wa wobec ludzi i ota­cza­ją­ce­go świata.
 • W kolo­ro­wych i dobrze wypo­sa­żo­nych salach dzie­ci roz­wi­ja­ją swo­je zain­te­re­so­wa­nia zdo­by­wa­ją umie­jęt­no­ści i wie­dzę zgod­nie z indy­wi­du­al­ną dro­gą rozwoju.
 • Two­rzy­my przed­szko­le boga­to wypo­sa­żo­ne w nowo­cze­sne pomo­ce dydaktyczne.
 • Funk­cjo­nal­nie i este­tycz­nie urzą­dzo­ny ogród stwa­rza oka­zje do bez­piecz­nych zabaw twórczych.

Nasza misja

 • W pra­cy dydak­tycz­no-wycho­waw­czej wyko­rzy­stu­je­my inno­wa­cje roz­wi­ja­jąc zain­te­re­so­wa­nia dzie­ci oraz ich zdol­no­ści twórcze.
 • Wycho­wu­je­my dziec­ko do życia w zgo­dzie z samym sobą, z ludź­mi i ota­cza­ją­cym świa­tem, dobrze przy­go­to­wa­ne do pod­ję­cia nauki w szkole.
 • Zapew­nia­my warun­ki do indy­wi­du­al­ne­go roz­wo­ju dziec­ka w życz­li­wej atmos­fe­rze we współ­pra­cy z rodzi­ca­mi i środowiskiem.
 • Stwa­rza­my sytu­acje umoż­li­wia­ją­ce twór­cze dzia­ła­nie i doko­ny­wa­nie wyboru.
 • Współ­pra­cu­je­my z wie­lo­ma insty­tu­cja­mi kul­tu­ry tj. Teatrem Muzycz­nym Capi­tol, Wro­cław­skim Teatrem Lalek, Ope­rą Wro­cław­ską, kinem Helios korzy­sta­jąc z ich ofer­ty kulturalno-oświatowej.
 • Z suk­ce­sem bie­rze­my udział w kon­kur­sach i festi­wa­lach orga­ni­zo­wa­nych dla dzieci.

Zadania programowe

 • Podej­mo­wa­nie dzia­łań zmie­rza­ją­ce do roz­wi­ja­nia dzie­cię­cej twór­czo­ści w róż­nych obsza­rach aktywności.
 • Inte­gro­wa­nie oddzia­ły­wań wycho­waw­czych: dom- przed­szko­le- środowisko.
 • Sty­mu­lo­wa­nie i wspie­ra­nie indy­wi­du­al­no­ści dziecka.
 • Przy­go­to­wy­wa­nie dzie­ci do pod­ję­cia z suk­ce­sem obo­wiąz­ków szkolnych.
 • Moder­ni­zo­wa­nie i wzbo­ga­ca­nie bazy przed­szkol­nej o wypo­sa­że­nie nie­zbęd­ne dla reali­za­cji wizji.

Nasze przedszkole

W budyn­ku zosta­ły prze­pro­wa­dzo­ne pra­ce adap­ta­cyj­ne, któ­re pozwo­li­ły speł­nić wszyst­kie nor­my i prze­pi­sy Unii Euro­pej­skiej, gwa­ran­tu­ją­ce bez­piecz­ne i higie­nicz­ne warun­ki dla przedszkolaków.

Wypo­sa­że­nie budyn­ku posia­da odpo­wied­nie ate­sty i zosta­ło pozy­tyw­nie zaopi­nio­wa­ne przez rze­czo­znaw­ców: sani­tar­no-epi­de­mio­lo­gicz­nych, straż pożar­ną i BHP. W przed­szko­lu kła­dzie­my duży nacisk na este­ty­kę i funk­cjo­nal­ność. Paste­lo­we kolo­ry nada­ją wnę­trzom „Weso­łych Nutek” cie­pły i domo­wy kli­mat. Dys­po­nu­je­my rów­nież pla­cem zabaw dla przed­szko­la­ków w każ­dym wie­ku. Zaję­cia w przedszkolu.

Przed­szko­le „Weso­łe Nut­ki” poprzez stwa­rza­nie domo­wej atmos­fe­ry, peł­nej akcep­ta­cji i bez­pie­czeń­stwa, zapew­nia pro­fe­sjo­nal­ną opie­kę i edu­ka­cję dzie­ciom w wie­ku od 2,5 do 6‑lat.