IMPREZY I UROCZYSTOŚCI W PRZEDSZKOLU W MAJU 2019 r.

lp. impreza/wydarzenie uczest­ni­cy data dzień tygo­dnia godzi­na
1. Wyjazd dzie­ci na Zie­lo­ne Przed­szko­le do Miko­wa

 Skrza­ty

6–10.05.2019 pon. -pt -
2. Udział w  „Prze­glą­dzie Pio­sen­ki“ w przed­szko­lu Sale­zjań­kim Sło­necz­ka 7.05.2019 wto­rek 10:00
3. Wyj­ście do Teatru Lalek n spek­takl „Drze­wo“ Sów­ki 9.05.2019 czwar­tek 10:00
4. Zebra­nie orga­ni­za­cyj­ne dla rodzi­ców dzie­ci 3-let­nich zapi­sa­nych o 1.09.2019

Rodzi­ce nowej gru­py

15.05.2019

śro­da

16:00
5.

Udział w prze­glą­dzie tań­ca „Baj­ko­we Tań­co­wa­nie“

Sło­necz­ka 17.05.2019 pią­tek 10:00
6. Wizy­ta w Gale­rii Sztu­ki  Sło­necz­ka 20.05.2019  ponie­dzia­łek 10:00
 7. Wyj­ście do IMPARTU na kon­cert „Tań­ce Ludo­we“ Sło­necz­ka 21.05.2019 wto­rek 10:30
8. Świę­to Rodzi­ny Skrza­ty 21.05.2019 wto­rek 15:30
9. Przed­szkol­ny kon­kurs recy­ta­tor­sko-wokal­ny „Mali Patrio­ci“, połą­czo­ny z quizem o ojczyź­nie wszyst­kie gru­py 27.05.2019 ponie­dzia­łek 10:00
10.  Świę­to Rodzi­ny Elfy 30.05.2019 czwar­tek 15:00
11. Wizy­ta w ogro­dzie bota­nicz­nym Elfy 31.05.2019 pią­tek 10:30
12. Świę­to Rodzi­ny Sów­ki 31.05.2019 pią­tek 14:30
13. Świę­to Rodzi­ny Sło­necz­ka 31.05.2019 pią­tek 15:30