IMPREZY I UROCZYSTOŚCI W PRZEDSZKOLU W MAJU 2021 r.

lp. impreza/wydarzenie uczest­ni­cy data dzień tygo­dnia           godzi­na
1.

Tań­ce daw­ne- warsz­ta­ty

Elfy i Sów­ki

Psz­czół­ki i Żab­ki

   4.05.2021

wto­rek

9:15–10:00

10:05–10:50

2.

Wyzwa­nie Bocia­na Teo­do­ra: „Zdro­wy Osi­łek”

Elfy

Psz­czół­ki

6.05.2021

czwar­tek

9:00

10:00

3.

Wyzwa­nie Bocia­na Teo­do­ra: „Arty­stycz­na dusza”

Elfy

Psz­czół­ki

11.05.2021

wto­rek

9:00

10:00

4.

Wyj­ście do Ogor­du Bota­nicz­ne­go: wysta­wa dino­zau­rów

Elfy

11.05.2021

wto­rek

10:00

5.

Nagra­nie z oka­zji Świę­ta Rodzi­ny

Sów­ki

12.05.2021

śro­da

9:30

6.

Wyzwa­nie Bocia­na Teo­do­ra: „Pomoc­na dłoń”

Psz­czół­ki

Elfy

14.05.2021

pią­tek

9:00

10:00

7.

Kon­kurs pla­stycz­ny:„Zabaw­ka mate­ma­tycz­na”

wszyst­kie gru­py

14–25.05.2021

_

_

8.

Rodzic – nauczy­cie­lem:„Pozna­je­my zawód infor­ma­ty­ka”

Elfy

18.05.2021

wto­rek

10:30

9.

Teatrzyk Kro­pa przed­sta­wia: „Na dwo­rze kró­la Pasi­brzu­cha”

wszyst­kie gru­py

21.05.2021

pią­tek

9:00

10.

Nagra­nie z oka­zji Świę­ta Rodzi­ny

Elfy

21.05.2021

pią­tek

12:00

11.

Nagra­nie wystę­pu  na Festi­wal Wie­lo­kul­tu­ro­wych Dźwię­ków i Ruchu

Sów­ki

28.05.2021

pią­tek

12:00

12.

Nagra­nie z oka­zji Świę­ta Rodzi­ny

Żab­ki

28.05.2021

pią­tek

11:00

13.

Nagra­nie z oka­zji Świę­ta Rodzi­ny

Psz­czół­ki

28.05.2021

pią­tek

12:30