IMPREZY I UROCZYSTOŚCI W PRZEDSZKOLU W LISTOPADZIE 2022 r.

lp. impreza/wydarzenie uczest­ni­cy data dzień tygo­dnia           godzi­na
1. Wyj­ście do Teatru Muzycz­ne­go Capi­tol na „czy­ta­nie na dywa­nie“ Żab­ki, Psz­czół­ki 8.11.2022 wto­rek 8:50
2. Przed­sta­wie­nie z oka­zji „Dnia Nie­pod­le­gło­ści“ w wyko­na­niu gru­py „Żab­ki“ Żab­ki 9.11.2022 śro­da  10:30
3. Dień Jeża Jeży­ki 10.11.2022 czwar­tek 9:30
4. „Later­nen­fest“ połą­czo­ne z pocho­dem z lata­ren­ka­mi do Ryn­ku w asy­ście kon­nej Stra­ży Miej­skiej chęt­ni rodzi­ce z dzieć­mi 15.11.2022 wto­rek 16:00
5. Przed­sta­wie­nie teatral­ne „Gita­ro­we opo­wie­ści“ w wyko­na­niu Teatru Kro­pa wszyst­kie gru­py 18.11.2022 pią­tek 9:00
6. Warsz­ta­ty teatral­ne z akto­rem – p. Łuka­szem Soj­ką Krop­ki, Żab­ki, Psz­czół­ki 23.11.2022 30.11.2022 śro­da
7. Wyj­ście do „Kolej­ko­wa“ – zwie­dza­nie połą­czo­ne warsz­ta­ta­mi Psz­czół­ki 24.11.2022 czwar­tek