DATA I GODZINAWYDARZENIEUCZESTNICY
1.06.2023Spar­ta­kia­da Spor­to­wa z oka­zji Dnia DzieckaWszyst­kie gru­py w podzia­le czasowym
1.06.2023
godz. 9.30
Wyj­ście do kina „Oh Kino-Arka­dy Wro­cław­skie” na seans „Kicia Kocia” oraz zwie­dza­nie kinaKro­pecz­ki
1.06.2023
godz. 10.00
Wyj­ście na spa­cer i lody do RynkuJeży­ki
2.06.2023
godz. 9.30
Wyj­ście i zwie­dza­nie biu­ra „Miru­mee Softwa­re” – zapo­zna­nie z zawo­dem rodzicaJeży­ki
2.06.2023
godz. 15.00
Uro­czy­stość z oka­zji Dnia Mamy i Taty oraz warsztatyŻab­ki
13.06.2023
godz. 9.00
Kon­cert muzycz­ny „Pira­ci z Kara­ibów” – NFMWszyst­kie grupy
16.06.2023
godz. 14.30
Uro­czy­ste poże­gna­nie przed­szko­la dzie­ci koń­czą­cych edu­ka­cję przedszkolnąPsz­czół­ki , Rodzi­ce z gr. Psz­czół­ki, zapro­sze­ni goście – per­so­nel przedszkola
17.06.2023
godz. 9.30 – 13.00
Festyn przed­szkol­nyDzie­ci, rodzice