IMPREZY I UROCZYSTOŚCI W PRZEDSZKOLU W MARCU 2021 r.

lp. impreza/wydarzenie uczest­ni­cy data dzień tygo­dnia           godzi­na
1.

Dzień Niedź­wie­dzia Polar­ne­go

wszyst­kie gru­py

     2.03.2021

wto­rek

10:30

2. Dzień Kobiet wszyst­kie gru­py 8.03.2021 ponie­dzia­łek cały dzień na swo­ich gru­pach
3. Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Mate­ma­ty­ki wszyst­kie gru­py 12.03.2021 pią­tek 10:00
4. Teatr Kro­pa – „Co w środ­ku pisz­czy – o krwin­ce Mal­win­ce“ wszyst­kie gru­py 19.03.2021 pią­tek 9:00
5. Pierw­szy Dzień Wio­sny – kon­cert pio­sen­ki wio­sen­nej wszyst­kie gru­py 24.03.2021 śro­da 9:30
6. Dzień cie­ka­wo­stek Sów­ki 30.03.2021 wto­rek caly dzień