IMPREZY I UROCZYSTOŚCI W PRZEDSZKOLU W LISTOPADZIE 2019 r.

lp. impreza/wydarzenie uczest­ni­cy data dzień       tygo­dnia           godzi­na
1. Dzień Plu­szo­we­go Misia

 wszyst­kie gru­py

4.11.2019 ponie­dzia­łek 10:30
2. Warsz­ta­ty muzycz­ne w MDK ul. Dubo­is Sło­necz­ka 7.11.2019 czwar­tek 11:00
3. Spek­takl w Teatrze na Ostro­wiu Tum­skim  pt.: ”Skry­tek i Wro­cław­skie Kra­sna­le” Sło­necz­ka 8.11.2019 pią­tek 10:15
4. Paso­wa­nie na przed­szko­la­ka

Psz­czół­ki

8.11.2019

pią­tek

10:45
5.

Apel z oka­zji Dnia Nie­pod­le­gło­ści

wszyst­kie gru­py 12.11.2019 wto­rek 10:30
6. Later­nen­fest- Mar­tin­stag – obcho­dy Dnia Świę­te­go Mar­ci­na chęt­ne dzie­ci i rodzi­ce wszyst­kich grup 14.11.2019  czwar­tek 16:00–17:00
 7. Kon­cert muzycz­ny NFM: „Pan Maluś­kie­wicz i wie­lo­ryb“ – instru­men­ty: fagot, pia­ni­no elek­trycz­ne) wszyst­kie gru­py 18.11.2019 ponie­dzia­łek 11:15–11:45
8. Z wizy­tą u Św. Miko­ła­ja- wyjazd do Srebr­nej Góry Elfy, Sło­necz­ka 26.11.2019 wto­rek 8:00