IMPREZY I UROCZYSTOŚCI W PRZEDSZKOLU W MARCU 2020 r.

lp. impreza/wydarzenie uczest­ni­cy data         dzień                 tygo­dnia           godzi­na
1.

Wyj­ście do Dzien­ne­go Domu Senio­ra: „Zaba­wy daw­niej i dziś”

 Sło­necz­ka

       5.03.2020

      czwar­tek

         10:00

2. Wyj­ście do Sądu Okrę­go­we­go Sów­ki 5.03.2020 czwar­tek 10:30
3. Dzień Kobiet wszyst­kie gru­py 13.03.2020 pią­tek 11:00
4. Kon­cert muzycz­ny NFM: „Opo­wie­ści o Tom­ciu Palu­chu“ (instru­men­ty: skrzyp­ce, wio­lon­cze­la, altów­ka, pia­ni­no elrk­trycz­ne)

wszyst­kie gru­py

        16.03.2020

ponie­dzia­łek

  11:15–11:45

5. Pierw­szy Dzień Wio­sny – wystę­py wszyst­kich grup wszyst­kie gru­py 20.03.2020 pią­tek _
6. Prze­gląd Pio­sen­ki Wio­sen­nej – wystę­py zapro­szo­nych przed­szko­li

       Sło­necz­ka

      24.03.2020

         wto­rek

       10:00

 7.

Wyj­ście do kina DCF:„Tra­dy­cje pol­skiej wsi”

       Sło­necz­ka

          03.2020

             -

        10:15