19 listo­pa­da gru­pa Zającz­ków i Kan­gur­ków wybra­ła się na Ostrów Tum­ski na spek­takl teatral­ny pt. „Pącz­ko­we drze­wo”, któ­ry podej­mo­wał pro­blem nie­to­le­ran­cji osób nie­peł­no­spraw­nych. Dzie­ciom bar­dzo się to podo­ba­ło, w sku­pie­niu i uwa­dze wytrwa­ły do koń­ca przed­sta­wie­nia. Póź­niej pro­si­ły o prze­czy­ta­nie książ­ki o tym samym tytu­le, któ­ra jest dostęp­na w naszej biblio­tecz­ce przedszkolnej.

20151119_095854