Aby tra­dy­cji sta­ła się zadość w naszym przed­szko­lu odby­ło się noco­wa­nie miko­łaj­ko­we. Gru­pa Żabek ubra­ła samo­dziel­nie cho­in­kę, była wspól­na kola­cja, świą­tecz­ne zaba­wy, piża­ma par­ty oraz seans fil­mo­wy. Co to była za noc 🙂