W ramach rocz­ne­go pro­gra­mu przed­szko­la „Moja Ojczy­zna Mała i Duża”,  dzie­ci z gru­py „Skrza­ty” i „Sło­necz­ka” wybra­ły się do Dol­no­ślą­skie­go Cen­trum Fil­mo­we­go na cykl fil­mów edu­­ka­­cy­j­no-patrio­­ty­cz­nych „MałyWię­cej →